Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen beslutar om nytt läsråd

Publicerad

Att kunna läsa är en grundläggande demokratisk rättighet. Det är avgörande för att kunna ta del av samhällslivet och tillgodogöra sig information men också ett sätt att upptäcka nya världar genom det lustfyllda läsandet. Därför inrättas ett nytt permanent läsråd inom Kulturrådet. Läsrådet kommer att vara drivande och samordnande i det läsfrämjande arbetet i Sverige.

Ett läsråd med uppdrag att samla och samordna aktörer och insatser kring barns och ungas läsning inrättas som ett särskilt organ inom Statens kulturråd. Läsrådet ska vara en drivande och samordnande aktör inom det läsfrämjande arbetet. Det nya läsrådet ska bland annat lämna förslag på olika läsfrämjande insatser och bidra till Kulturrådets läsfrämjande arbete. Läsrådet ska också bidra till samverkan mellan aktörer inom kultur, skola, civilsamhälle, folkbildning, bokhandel, förlag och andra delar av näringslivet. En annan viktig uppgift är att ansvara för kunskapsinsamling, följa relevant forskning och identifiera utvecklingsbehov inom det läsfrämjande arbetet.

-Det är mycket glädjande att kunna presentera det nya läsrådet som är en strategiskt viktig insats för läsfrämjandet i Sverige. Läsrådet kommer att vara en drivande och sammanhållande aktör i det läsfrämjande arbetet och kommer ha stor påverkan på inte minst barn och ungas möjligheter till läsning, säger kulturminister Amanda Lind.

Att främja ett ökat läsande är ett ansvar för hela samhället: för skolan, kulturområdet, biblioteken, civilsamhället och näringslivet. I skrivelsen Barns och ungas läsning (skr. 2020/21:95) gör regeringen bedömningen att läsfrämjande insatser i och utanför skolan bör samverka i högre utsträckning än i dag, i syfte att bidra till att ge barn och unga mer likvärdiga förutsättningar för en fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser.

Riksdagen har, efter regeringens förslag, beslutat att avsätta 10 miljoner kronor årligen till läsrådet. Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin är ordförande i läsrådet och företrädare för Statens skolverk och Myndigheten för tillgängliga medier adjungeras till rådet. Ledamöterna i rådet förordnas av regeringen från och med den 26 oktober 2021 till och med den 25 oktober 2024, och består av:

Marlen Eskander, grundare och verksamhetschef Läsfrämjarinstitutet
Katti Hoflin, kulturchef Västra Götalandsregionen
Ingela Korsell, författare
Elin Nord, universitetsbibliotekarie Göteborgs universitet
Magnus Persson, professor i litteraturvetenskap, Malmö Universitet
Helya Riazat, rektor Järvaskolan
Dilsa Demirbag Sten, generalsekreterare Berättarministeriet
Lars Strannegård, rektor Handelshögskolan

Presskontakt

Elina Jansson
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.