Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Nytt samlat förskolebidrag för mindre barngrupper och ökad kvalitet

Publicerad

Regeringen har beslutat om ett nytt samlat statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan. Det nya bidraget kommer i likhet med likvärdighetsbidraget att ha en socioekonomisk viktning så att mest resurser går till de förskolor som behöver det bäst.

– Förskolan är starten på det livslånga lärandet. En förskola av hög kvalitet bidrar till en trygg, lärorik och stimulerande uppväxt för alla barn och ett starkt och jämlikt samhälle. Därför fortsätter regeringen satsningarna på förskolan med mest resurser där behoven är störst. Så bidrar vi till hög kvalitet och små barngrupper på alla förskolor i hela landet, säger utbildningsminister Anna Ekström.

I budgetpropositionen för 2021 aviserade regeringen att det under 2022 skulle införas ett nytt samlat bidrag för förskolan genom att två befintliga statsbidrag slås samman. Bidraget får användas för att möjliggöra att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med Skolverkets riktmärken, för att bibehålla eller rekrytera personal i förskolan, och till kompetensutveckling för förskollärare och annan personal som arbetar i barngrupper i förskolan.

Medlen i det nya statsbidraget fördelas genom att socioekonomiska faktorer viktas högre i beräkningen av bidraget – närmare bestämt 50 procent. Faktorerna tar hänsyn till föräldrarnas utbildningsnivå, disponibla inkomst och tid med uppehållstillstånd i Sverige. Syftet är att fördela mer resurser till de förskolor där de behövs bäst, för att ge alla barn en bra start i det livslånga lärandet.

Från 2022 uppgår det nya samlade bidraget till cirka 1,7 miljarder kronor.

Förordningen träder i kraft den 12 oktober 2021.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet