Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Nytt forskningsprogram ska stärka helhetsperspektiv på hav och vatten

Publicerad

Regeringen har idag gett forskningsrådet Formas i uppdrag att inrätta ett tioårigt nationellt forskningsprogram om hav och vatten. Programmet ska bidra till en effektiv planering och ekosystembaserad förvaltning av hav och vatten.

Forskning och innovation är nödvändigt för att skaffa den kunskap och de lösningar som behövs för att skapa ett hållbart samhälle. Formas program inrättas för att skapa förutsättningar för ett strategiskt och långsiktigt arbetssätt, med ett helhetsperspektiv på vatten, och underlätta ett nära samarbete mellan forskare och intressenter.

– Rent vatten är en livsnödvändig men starkt hotad resurs. Forskningsområdet hav och vatten är underfinansierat och fragmentiserat i dagsläget. Det nya programmet kommer att bidra till såväl ökad samverkan som ökad samhällspåverkan, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

Programmet kompletterar de nationella forskningsprogrammen om klimat, livsmedel respektive hållbart samhällsbyggande som Formas sedan tidigare har i uppdrag att genomföra. Det nya programmet möjliggör synergier med EU:s ramprogram för forskning och innovation, samt genomförandet av FN:s årtionde för havsforskning som inleds i år.

Presskontakt

Victor Thomsen
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Josefin Sasse
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Faktaruta

Regeringen gav 2017 i uppdrag till bl.a. Formas att inom de områden som regeringen i särskild ordning bestämmer inrätta tioåriga nationella forskningsprogram som kan bidra till att möta olika samhällsutmaningar. Formas har i uppdrag att inrätta sådana program inom områdena klimat, hållbart samhällsbyggande och livsmedel. Regeringen har i den forsknings- och innovationspolitiska propositionen avsatt 10 miljoner kronor 2021, 60 miljoner kronor 2022, 70 miljoner kronor 2023 och 70 miljoner kronor 2024 för inrättandet av ett nationellt forskningsprogram om hav och vatten. Programmet bör ha en programkommitté som under Formas ledning kan bistå med utformning, genomförande och regelbunden uppdatering av programmets strategiska forskningsagenda.

God tillgång till vatten påverkas av och är en förutsättning för bl.a. dricksvattenproduktion, jord-, skogs- och vattenbruk, industriell tillverkning och energitillförsel. Förändrade nederbördsmönster och torka har under senare år givit ökande problem med vattentillgång i olika delar av Sverige och världen, och detta väntas bli ett vanligare problem i ett varmare klimat. Allt vatten (grundvatten, sötvatten och havsvatten) är sammankopplat och påverkas av landmiljön. Hav och vatten påverkas av klimatförändringarna och havsförsurningen. Detta har redan fått konsekvenser för ekosystemen och förstärker ofta effekterna av andra påverkanstryck och befintliga miljöproblem som övergödning, föroreningar av farliga ämnen, och nedskräpning, och påverkar bl.a. biologisk mångfald, kustnära samhällen, fiskeri och andra maritima näringar. Havs- och vattenfrågor har till följd av detta prioriterats upp på den internationella dagordningen. Östersjön är ett av världens mest förorenade hav och Öresund är en av världens mest trafikerade farleder. Kunskapen om havet och dess resurser är dock betydligt mindre än kunskapen om landområden och atmosfären.