Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Långsiktig satsning på Statens institutionsstyrelse för en god och rättssäker vård och behandling

Publicerad

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2022 att Statens institutionsstyrelse (SiS) får ett ökat anslag för att kunna fullfölja arbetet med att bland annat höja kompetensen och säkerheten i verksamheten. SiS föreslås också ytterligare tillskott med anledning av förslag om straffskärpningar som föreslås av 2020 års sexualbrottsutredning.

– För regeringen är det mycket prioriterat att SiS kan ge en bra och trygg vård, och tillgodose det vårdbehov som de omhändertagna ungdomarna behöver. Vi bedömer att kompetenshöjande insatser i kombination med höjd säkerhet och trygghet på SiS-hemmen kan ge goda resultat och även minska risken för återfall i kriminalitet eller drogmissbruk, säger socialminister Lena Hallengren.

Statens institutionsstyrelse (SiS) föreslås få ett ökat årligt anslag med 100 miljoner kronor för 2022. Därefter föreslår regeringen en höjning med 140 miljoner kronor från 2023. Medlen ska bland annat användas till en förstärkning av utbildningsorganisationen på SiS för att säkerställa att vården av ungdomar och klienter kan hålla hög kvalitet. Medlen ska också gå till upprustning av säkerheten vilket har stor påverkan på tryggheten och vårdmiljön, samt för arbetsmiljön för medarbetarna.

Skärpta straff för sexualbrott bedöms ge fler ungdomar i sluten ungdomsvård

Mot bakgrund av vissa av de förslag om straffskärpningar som föreslås av 2020 års sexualbrottsutredning bedömer regeringen att fler ungdomar kommer att dömas till sluten ungdomsvård, vilket i sin tur kommer att medföra ökade kostnader för SiS. För detta ändamål tillförs anslaget 8 miljoner kronor år 2022 och 17 miljoner kronor per år beräknas från och med år 2023.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström