Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Karolinska institutet ska genomföra en pilotstudie om rehabilitering för vårdpersonal i akutsjukvården och intensivvården

Publicerad

Regeringen ger Karolinska institutet (KI) i uppdrag att genomföra en pilotstudie om rehabilitering för sjuksköterskor och läkare inom akutsjukvård och intensivvård som är sjukskrivna för psykiatriska diagnoser, till exempel utmattningssyndrom. Metoden som ska användas har tidigare prövats med goda resultat i en studie med sjukskrivna lärare.

− Sjuksköterskor och läkare har gjort en enorm arbetsinsats under den pågående covid-19-pandemin, inte minst de som arbetar i akutsjukvård och intensivvård. Men även innan pandemin hade de här grupperna höga sjukdomstal för olika psykiatriska diagnoser och samtidigt finns det ett stort behov av deras kompetens. Det skulle innebära en stor vinst både för de som berörs och för samhället om man kan hitta bra rehabiliteringsmetoder, men även få djupare information om hur deras vardag på arbetet kan bli bättre, säger socialminister Lena Hallengren.

KI och föreningen Svenska Re, som bland annat arbetar med rehabilitering av stressrelaterad psykisk ohälsa, genomförde 2016 ett rehabiliteringsprojekt kallat Lärarprojektet. Där utvärderade man en rehabiliteringsmetod som innebar behandling i en stressfri miljö långt från hemmet genom fysisk träning, enskild terapi och kollegiala samtalsgrupper. En uppföljning av projektmetoden tre år senare visade att drygt åtta av tio deltagare arbetade heltid efter sjukskrivning.

Regeringen vill kunna fastställa om metoden kan användas för att minska antalet långvariga sjukskrivningar och öka möjligheterna till återgång i arbete även för läkare och sjuksköterskor inom intensivvård och akutsjukvård.

− Psykiatriska diagnoser som utmattning leder till längre sjukskrivningar än de flesta andra sjukdomar. Med det här uppdraget vill regeringen att  forskningsmetoden som använts för lärare testas för två andra viktiga yrkesgrupper. I förlängningen är förhoppningen att en bra rehabilitering kan göra att fler får en möjlighet att bli friska och kunna återgå till arbete, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Uppdraget till KI innebär att den metod som användes i Lärarprojektet ska testas för sjuksköterskor och läkare inom akutsjukvård och intensivvård. Det för att fastställa om rehabiliteringsmetoden kan användas för att minska antalet långvariga sjukskrivningar och öka möjligheterna till återgång i arbete för de båda yrkesgrupperna. Uppdraget ska genomföras under förutsättning att det finns en godkänd etikprövning för pilotstudien.

En slutredovisning ska lämnas till Socialdepartementet senast den 30 januari 2023.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot
Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.