Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Förstärkt tillsyn av socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot mäns våld mot kvinnor

Publicerad

Regeringen ger Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i uppdrag att förstärka och utveckla tillsynen av socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdraget ska avse hur tillsynen kan bli mer förebyggande och bidra till lärande för berörda aktörer.

I uppdraget ingår också att genomföra tillsynsinsatser. Arbetet ska ha sin utgångspunkt i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och inkludera samtliga områden som ingår i strategin. Ett särskilt fokus ska läggas på hur insatser ges och anpassas för barn och vuxna som utsätts, eller riskerar att utsättas, för hedersrelaterat våld och förtryck. Vid genomförandet av uppdraget ska IVO också beakta utsattheten och behoven hos personer med funktionsnedsättning och hos hbtqi-personer.

Inom ramen för uppdraget ska IVO utveckla verktyg och tillgång till data för att analysera risker på området. I det arbetet ska hänsyn genomgående tas till dataskydd och integritetsaspekter.

- Hälso- och sjukvården och socialtjänsten är de offentliga verksamheter som kommer i kontakt med flest våldsutsatta. Att aktivt upptäcka våld, ge insatser efter behov och att följa upp insatserna är centrala uppgifter för vårdgivare och kommuner. Att IVO nu får i uppdrag att stärka och utveckla tillsynen på detta område är ett viktigt steg i arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, säger jämställdhetsminister Märta Stenevi.  

För uppdragets genomförande får IVO använda högst 3 miljoner kronor under 2021. En delredovisning av uppdraget, som innehåller en plan för myndighetens utvecklade tillsyn på området för 2022 och 2023, ska lämnas till regeringen senast den 29 april 2022. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen senast den 30 april 2024.

 

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.