Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslag om förenklat upphandlingsregelverk överlämnas till riksdagen

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att överlämna en proposition med förslag till ett förenklat upphandlingsregelverk till riksdagen. Förslagen syftar till att göra regelverket för offentliga upphandlingar under EU:s tröskelvärden enklare och mer flexibelt.

Genom ett tydligare regelverk ökar möjligheterna för upphandlade organisationer att arbeta strategiskt med inköp samtidigt som det blir enklare för leverantörerna att lämna konkurrenskraftiga anbud.

- Syftet med förslagen är att göra regelverket så enkelt, flexibelt och effektivt som möjligt. För mig betyder förenkling färre krångliga regler och mindre administration. Med enklare och mer flexibla regler kan vi flytta fokus från juridiken och i stället ta ett helhetsperspektiv på den goda affären, säger civilminister Lena Micko.

Förslagen motsvarar i stor utsträckning det som Förenklingsutredningen föreslog i betänkandet Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål (SOU 2018:44). I propositionen föreslås bland annat:

  • ett förenklat och mer flexibelt regelverk för upphandlingar under EU:s tröskelvärden (ekonomiska gränsvärden).
  • att det nya regelverket även ska omfatta upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster, bland annat hälso- och sjukvård, socialtjänst och utbildning.
  • en särskild bestämmelse om dialog mellan en upphandlande myndighet eller enhet och anbudsgivare i en pågående upphandling.
  • en ny möjlighet till direktupphandling i samband med överprövning i domstol.
  • att direktupphandlingsgränserna för sociala tjänster och andra särskilda tjänster ska höjas upp till tröskelvärdena (ca 7,7 miljoner kronor enligt lagen om offentlig upphandling).
  • att upphandlingsdirektivens bestämmelser om möjligheten att reservera upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster för vissa organisationer, t.ex. idéburna aktörer, ska genomföras fullt ut i lagarna.
  • att upphandlande myndigheter och enheter inte ska behöva efterannonsera upphandlingar under vissa belopp (700 000 kronor för lagen om offentlig upphandling).

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2022.

Presskontakt

Jonas Lannering
Pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.