Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Budgetpropositionen för 2022: Ett starkare och mer hållbart Sverige efter pandemin

Publicerad

I dag överlämnar regeringen budgetpropositionen för 2022 till riksdagen. Regeringen föreslår åtgärder för att klimatomställningen ska gå snabbare, fler ska komma i arbete, välfärden ska stärkas och för att Sverige ska vara ett tryggt land för alla. Sammantaget handlar det om reformer för ca 74 miljarder kronor.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

- Vi lägger nu en budget med offensiva reformer för klimatet, jobben, välfärden och brottsbekämpningen. Tillsammans ska vi ta Sverige framåt efter pandemin och bygga samhället starkare och mer hållbart., säger finansminister Magdalena Andersson.

Svensk ekonomi visar på stark återhämtning

Tillväxten i år och nästa år bedöms bli stark. Utsikterna på arbetsmarknaden stärks i takt med stigande efterfrågan, men vissa grupper har fortsatt problem. Stabila statsfinanser möjliggör fortsatt finanspolitisk stöttning av återhämtningen och hantering av pandemins risker.

Reformer för ett starkare och mer hållbart Sverige

Regeringen föreslår reformer på sammanlagt 74 miljarder kronor i budgetpropositionen.

Klimatomställningen ska gå snabbare

Klimatet är vår tids ödesfråga. Sverige är och ska förbli ett föregångsland i arbetet för miljön och klimatet. Regeringen föreslår därför åtgärder för att svensk industri ska behålla tätpositionen i klimatomställningen med bland annat en förstärkning av Industriklivet och ett kunskapslyft. För att bidra till en transportinfrastruktur som leder till ett mer hållbart samhälle föreslår regeringen bland annat medel till utveckling av transportsystemet och underhåll av vägar och järnvägar. Regeringen föreslår även åtgärder som ska påskynda arbetet med att ställa om till en mer cirkulär ekonomi och en grönare vardag. Bland förslagen finns åtgärder som ska förbättra möjligheterna till cykelpendling och underlätta elektrifiering av bussar.

Fler ska komma i arbete

Tack vare de krisåtgärder som regeringen vidtagit har arbetslösheten hållits nere. Samtidigt är det ofrånkomligt att arbetslösheten stiger i ekonomiska kriser. Nu vänder läget snabbt uppåt på arbetsmarknaden, men det krävs krafttag för att arbetslösheten inte ska bita sig fast. Regeringen föreslår därför åtgärder för att hålla i den ekonomiska återhämtningen med bland annat investeringar i grön omställning och höjda generella statsbidrag till kommuner och regioner. För att trycka tillbaka långtids- och ungdomsarbetslösheten föreslår regeringen bland annat fler utbildningsplatser men även fler praktikplatser, introduktionsjobb och extratjänster. Dessutom föreslår regeringen fler åtgärder för att vidga flaskhalsarna på arbetsmarknaden. Bland annat föreslås ytterligare medel för att stärka Arbetsförmedlingen och en fortsatt utbyggnad av Kunskapslyftet 2022. Regeringen föreslår även att ett nytt system för omställning på arbetsmarknaden införs för att möta förändringar på arbetsmarknaden med trygghet och framtidstro.

I Sverige ska alla oavsett var man bor kunna leva, utvecklas och förverkliga sina drömmar. Regeringen föreslår därför åtgärder för att skapa livskraftiga landsbygder och ett konkurrenskraftigt och miljömässigt hållbart jordbruk, stödja besöksnäringen, bidra till en fungerande infrastruktur, främja ett mer hållbart byggande och främja export.

Välfärden ska stärkas

Pandemin har visat på styrkan och behovet av en generell och gemensamt finansierad välfärd, men har också synliggjort allvarliga brister. Regeringen föreslår därför åtgärder för en mer tillgänglig vård och omsorg med riktade åtgärder för att hantera de uppdämda vårdbehoven och för att minska vårdköerna. För tryggare socialförsäkringar och för ett mer hållbart arbetsliv föreslår regeringen bland annat att inkomsttaket höjs i sjukpenningen och att försäkringsskyddet för behovsanställda stärks. Dessutom föreslås att resurser tillförs även för 2022 till vaccin, vaccinering, testning och smittspårning för att smittspridningen ska begränsas. I arbetet för att uppnå en mer jämlik kunskapsskola föreslår regeringen bland annat gemensamt skolvalssystem och att kursbetyg ersätts av ämnesbetyg i gymnasieskolan. Dessutom föreslår regeringen fler åtgärder för att bidra till livskraftig kultur och idrott i hela landet. Bland annat föreslås ökade medel till den regionala kulturverksamheten samt för att underlätta fler barn och unga och personer med funktionsnedsättning kan delta i idrott i hela landet.

Sverige ska vara ett tryggt land för alla

Den grova kriminaliteten hotar sammanhållningen och tryggheten i vårt land. Brotten ska bekämpas med full och oförminskad kraft med alla verktyg som står till buds. Regeringen föreslår därför åtgärder för att fortsätta bekämpa gängkriminaliteten med bland annat förslag om ytterligare medel till Polismyndigheten, Kriminalvården och Tullverket samt till fler åklagare och häktesplatser. För att stoppa fusk med skattepengar föreslår regeringen att ytterligare medel anvisas till berörda myndigheter och att en ny myndighet inrättas för systemövergripande kontroll av utbetalningar från välfärdssystemen. För att stoppa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel föreslår regeringen ett flerårigt åtgärdsprogram och permanenta medel tillförs för att göra det möjligt att arbeta långsiktigt och uthålligt. Dessutom vill regeringen stärka beredskapen i en ny tid genom att fullfölja de tidigare aviserade satsningarna på det militära och civila försvaret, genom att inrätta en ny myndighet för psykologiskt försvar och fortsätta det stegvisa etablerandet av ett säkert kommunikationssystem för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Darina Agha
T.f. pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.