Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ändringar föreslås i mediegrundlagarna

Publicerad

Regeringen före­slår ändringar i bland annat tryck­frihets­förord­ningen och yttrande­frihets­grund­lagen, för att anpassa grund­lags­skyddet till den tekniska och mediala utveck­lingen.

I dag har regeringen beslutat lagråds­remissen Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten, med förslag på ändringar i medie­grund­lagarna. Medie­grund­lagarna måste respek­teras och värnas. Samtidigt gör den snabba tekniska utveck­lingen och andra föränd­ringar i samhället det nödvändigt att kontinuerligt överväga om medie­grund­lagarna är ända­måls­enligt utformade.

Lagrådsremiss: Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten

I lagråds­remissen föreslås bland annat följande:

  • Yttrande­frihets­grund­lagens territoriella tillämp­nings­område utvidgas till att omfatta vissa satellit­sänd­ningar av program som i dag anses utgå från utlandet men som har en mycket stark svensk anknytning.
  • Bestämmelser införs i tryck­frihets­förord­ningen och yttrande­frihets­grund­lagen som ska göra att det blir möjligt att tillämpa skydds­lagens avbild­nings­förbud på det grund­lags­skyddade området. Skydds­lagens förbud mot att till exempel foto­grafera ett skydds­objekt utgör en viktig del i att säkra det svenska total­försvarets skydds­värden och landets säkerhet.
  • Skyddet för den person­liga inte­griteten stärks genom att grund­lags­skyddet för söktjänster som offentlig­gör person­upp­gifter om att någon har begått brott begränsas.
  • Yttrande­frihets­grund­lagen ändras för att möjlig­göra villkor för och granskning av public service-företagens program­verksamhet på internet. Ändringen möjlig­gör en mer teknik­neutral reglering av public service-företagens program­verksamhet.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh