Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen tar emot utredning med flera straffrättsliga förslag mot brott i kriminella nätverk

Publicerad

I dag har justitie- och migrations­minister Morgan Johansson tagit emot betänkandet Skärpta straff för brott i krimi­nella nätverk. I betänkandet före­slås skärpta straff och flera andra straff­rättsliga åtgärder som syftar till att mot­verka brott i krimi­nella nätverk.

Ladda ner:

Den 11 juni 2020 gav regeringen en särskild utredare, hovrätts­presidenten Anders Perklev, i uppdrag att överväga en rad straff­rättsliga åtgärder mot brott i krimi­nella nätverk. I upp­draget ingick bland annat att föreslå lag­ändringar som innebär skärpta straff för brott med kopp­lingar till krimi­nella upp­görelser, för narkotika­försäljning och skärpta straff för dem som involverar unga i kriminalitet.

SOU 2021:68 Skärpta straff för brott i kriminella nätverk

Utredningen föreslår nu bland annat:

  • Skärpta straff för flera brott som är vanliga i krimi­nella nätverk, bland annat narkotika­försälj­ning, grov utpress­ning och grovt olaga hot.
  • Ett skärpt minimi­straff för rån.
  • En ny form av straff­skärp­nings­regel i brotts­balken som är avsedd att ha kraftig verkan vid våld­samma kon­flikter i den krimi­nella miljön.
  • Att brottet människo­exploatering ska utvidgas till att också omfatta den som utnyttjar annan i brottslig verksamhet, även ungdomar.
  • Ett särskilt brott för den som på annat sätt främjar ungdoms­brottslighet.
  • Utvidgade förut­sättningar att skärpa straffet för den som återfaller i brott.
  • En presumtion för häktning vid misstanke om brott vars minimi­straff är fängelse i ett år och sex månader. I dag krävs ett högre minimi­straff för att en presumtion för häktning ska gälla.

Utredningen föreslår att lagänd­ringarna ska träda i kraft den 1 juli 2023.

Frågorna i utredningen är en del av regeringens 34-punkts­program som du kan läsa mer om på regeringen.se/34-punktsprogrammet.

34-punktsprogrammet

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh