Kraftsamling för klimatomställning och konkurrenskraft genom samarbete och innovation

Publicerad

Regeringen ger Kommerskollegium i uppdrag att inrätta ett rådgivande organ för att främja innovativ och klimatfokuserad standardisering. Samtidigt får Sveriges innovationsmyndighet Vinnova uppdraget att utlysa medel i linje med rådets arbete, samt de prioriterade områdena för standardisering kopplat till näringslivets klimatomställning. Uppdragen är ett resultat av samverkansprogrammet Näringslivets klimatomställning, nationella innovationsrådet, export- och investeringsstrategin, strategin för cirkulär ekonomi samt den klimatpolitiska handlingsplanen.

Genom att samla nyckelkompetenser ser regeringen att rådets arbete kan bidra till svenskt ledarskap på klimatområdet i enlighet med den klimatpolitiska handlingsplanen. I förlängningen kan arbetet främja näringslivets klimatomställning genom påverkan även på internationell produktion i olika värdekedjor och därigenom minskning av utsläppen.

– Uppdraget innebär en verklig möjlighet för Sverige att kraftsamla och arbeta strategiskt med svenska styrkeområden med hög grad av innovation som fossilfritt stål, grön vätgas, hållbara batterier, giftfria och biobaserade produkter och hållbara städer, inte minst då standardisering också är högprioriterat i Kommissionens arbetsprogram för 2022, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Kommerskollegium har idag i uppgift att i samarbete med svenska intressenter följa utvecklingen av EU:s standardiseringspolitik och att hålla regeringen underrättad om viktiga skeenden inom standardiseringen som är av betydelse för svensk ekonomi. Det nya uppdraget är en del av genomförandet av regeringens strategier för standardisering, omställning till en cirkulär ekonomi samt export- och investeringsstrategin och är ett resultat av arbetet i regeringens samverkansprogram Näringslivets klimatomställning.

Standarder och standardisering

Standarder utgör en viktig del av spelreglerna på fria och öppna internationella marknader, och det är därför viktigt att de på ett effektivt och konkurrenskraftigt sätt även bidrar till klimatomställningen. Standarder skapar gemensamma spelregler för att exempelvis reglera kemikalier i varor, processer, teknik och tjänster genom att krav inkluderas i standarder för till exempel leksaker, byggprodukter (exempelvis stål och cement), drivmedel inom transportsektorn och varor på nano- och plastområdet. Utformningen av kommande standarder är därför helt central i omställningen till ett klimatneutralt näringsliv och en cirkulär ekonomi.

–  Sverige ska fortsätta att ligga i framkant och bana väg för globala standarder. Standardiseringen har en stor betydelse för svensk utrikeshandel och konkurrenskraft, säger Anna Hallberg, utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor. 

– Det här kommer stärka omställningen mot en cirkulär ekonomi. Standardisering kan utgöra ett viktigt verktyg för att säkerställa resurseffektiv, cirkulär och giftfri produktdesign och det är någonting vi ska främja, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-075 97 31
e-post till Kajsa Loord
Vidar J Lindgren
Pressekreterare hos utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-840 33 12
e-post till Vidar J Lindgren
Victor Thomsen
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-078 24 75
e-post till Victor Thomsen