Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Amanda Lind tog emot utredningen ”Rätt mottagare. Demokrativillkor och integritet”

Publicerad

Igår, onsdag 4 augusti 2021, tog kultur- och demokratiminister Amanda Lind emot en utredning som analyserat frågor om personuppgiftsbehandling och sekretess i ärenden om stöd till det civila samhället, inklusive trossamfunden.

Regeringen beslutade den 29 oktober 2020 att ge en särskild utredare i uppdrag att analysera frågor om personuppgiftsbehandling och sekretess i ärenden om stöd till det civila samhället (dir. 2020:113).

Särskild utredare var kammarrättslagmannen Peder Liljekvist, och till utredningen tillsattes experter från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Brottsförebyggande rådet, Kammarkollegiet, Myndigheten för stöd till trossamfund, Säkerhetspolisen samt Regeringskansliet (Kulturdepartementet, Justitiedepartementet, Socialdepartementet). Utredaren har även haft i uppdrag att samråda med myndigheter, enskilda organ och civila samhällets organisationer.

- Jag är glad att nu ha fått ta emot utredningens arbete. Nu är vi ett steg närmare att få på plats nya demokrativillkor för de statliga stöden till civilsamhället. Offentliga medel ska inte gå till antidemokratiska krafter och när de nya reglerna finns på plats ska de kunna tillämpas effektivt och rättssäkert, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Regeringen kommer nu att läsa och begrunda utredningens förslag och remittera betänkandet inom kort. Delbetänkandet utgör ett viktigt underlag i arbetet med att ta fram ett nytt enhetligt, förtydligat och rättssäkert demokrativillkor i bidragsgivningen till det civila samhällets organisationer.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Elina Jansson
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Bakgrund

2018 tillsatte regeringen en utredning för att se över demokrativillkoren och hur de tillämpas (dir 2018:19). Det betänkande som överlämnades till regeringen innehåller förslag till ett förtydligat och enhetligt demokrativillkor för den statliga bidragsgivningen till civilsamhällets organisationer (SOU 2019:35).

Under beredningen av betänkandet har behov av att analysera frågor om personuppgiftsbehandling och sekretess i ärenden om stöd till det civila samhället konstaterats. Regeringen gav därför i oktober 2020 en särskild utredare i uppdrag att analysera på vilket sätt känsliga personuppgifter kan hanteras i prövningen av demokrativillkor (dir 2020:113).