Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Skärpt straff för grov kvinnofridskränkning och för överträdelse av kontaktförbud

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat en lagrådsremiss för att stärka skyddet mot våld och andra kränkningar i nära relationer. Ett flertal åtgärder föreslås, bland annat att minimistraffet för grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning höjs samt att straffet för överträdelser av kontaktförbud skärps.

Förslagen i lagrådsremissen innebär bland annat att minimistraffet för grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning ska höjas från fängelse i nio månader till fängelse i ett år samt att straffet för överträdelser av kontaktförbud ska skärpas.

– Våld och andra kränkningar i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem som aldrig ska accepteras, säger justitie- och migrationsministern Morgan Johansson.

I dag kan ett utvidgat kontaktförbud endast förenas med villkor om elektronisk övervakning, så kallad fotboja, om det tidigare har skett en överträdelse av ett kontaktförbud. Behovet av skydd måste dock bedömas utifrån hotbilden mot skyddspersonen i det enskilda fallet. Regeringen föreslår därför att ett beslut om utvidgat kontaktförbud ska kunna förenas med villkor om elektronisk övervakning oavsett om en tidigare överträdelse av ett kontaktförbud har skett eller inte. Förslaget innebär ökade förutsättningar att kontrollera om ett utvidgat kontaktförbud överträds.

För att göra det enklare att besluta om kontaktförbud för en gemensam bostad och särskilt utvidgade kontaktförbud föreslår regeringen även att det så kallade väsentlighetskravet för sådana kontaktförbud ska tas bort.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh