Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Regeringen beslutar om uppdrag till CSN och Kammarkollegiet

Publicerad

Som ett resultat av parternas uppgörelse om trygghet, omställning och anställningsskydd ska ett nytt och parallellt offentligt studiestöd kallat omställningsstudiestöd införas. Därtill ska ett nytt offentligt grundläggande omställnings- och kompetensstöd införas. Regeringen ger nu Kammarkollegiet i uppdrag att förbereda inrättandet av det grundläggande omställnings- och kompetensstödet och Centrala studiestödsnämnden (CSN) i uppdrag att förbereda införandet av omställningsstudiestödet.

Den 8 juni 2021 remitterades departementsserierna Omställningsstudiestöd, Reformerad arbetsrätt - och Grundläggande omställning- och kompetensstöd. I promemoriorna ges förslag till hur principöverenskommelsen om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden ska kunna genomföras i linje med parternas förslag. Promemoriorna innehåller också bland annat förslag om ett omställningsstudiestöd och ett nytt offentligt omställnings- och kompetensstöd. Omställningsstudiestödet ska enligt förslaget administreras av CSN, och Kammarkollegiet föreslås tillhandahålla omställnings- och kompetensstödet. Regeringen har nu beslutat att ge CSN och Kammarkollegiet var sitt uppdrag att förbereda införandet av omställningsstudiestödet respektive omställnings- och kompetensstödet.

Uppdrag till Kammarkollegiet om omställnings- och kompetensstödet

Kammarkollegiet får i uppdrag att förbereda inrättandet av omställnings- och kompetensstöd till arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtal i enlighet med förslagen i promemorian Grundläggande omställning- och kompetensstöd. Den nya verksamheten ska kunna inleda sitt arbete den 1 oktober 2022.

De grundläggande tjänsterna som tillhandahålls av den nya offentliga omställningsorganisationen ska bestå av vägledning, rådgivning och förstärkt stöd till personer som har särskilda behov till följd av ohälsa eller sjukdom. Det nya stödet föreslås omfatta både anställda och arbetstagare vars anställning är på väg att löpa ut eller upphöra så länge den enskilde uppfyller kvalifikationsvillkoren. Kammarkollegiet ska även vara den myndighet som ansvarar för att administrera den statliga ersättningen för avgifter till registrerade omställningsorganisationer.

Uppdrag till CSN om införandet av omställningsstudiestödet

CSN får i uppdrag att förbereda införandet av ett nytt offentligt omställningsstudiestöd i syfte att stärka arbetstagares ställning på arbetsmarknaden, i enlighet med departementspromemorian Omställningsstudiestöd - för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Det blir väsentligen enklare för personer med arbetslivserfarenhet att utbilda sig med hjälp av ett studiestöd som med bidrag och lån för de allra flesta kommer att motsvara 80 procent av personens lön. Omställningsstudiestödet ska enligt förslaget administreras av CSN, men andra myndigheter som till exempel Försäkringskassan och Skatteverket ska bistå CSN med uppgifter. CSN ska därför ha en samordnande roll för myndigheternas förberedande insatser. För att stödet ska kunna administreras från och med den 1 oktober 2022, ger regeringen nu CSN i uppdrag att påbörja förberedelserna. I uppdraget ingår att omställningsstudiestödet ska kunna hanteras digitalt av myndigheten från det datumet.

Redovisning av uppdragen

Kammarkollegiet och CSN ska delredovisa uppdragen senast den 15 november 2021. Delredovisningarna ska bland annat innehålla analyser och bedömningar av införandet av omställnings- och kompetensstödet respektive omställningsstudiestödet. Uppdragen ska slutredovisas senast den 31 mars 2022.

Uppdragen ges med förbehåll för de ändringar som kan följa av kommande förslag och beslut i lagstiftningsprocessen.

Uppdragen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna och är en del i nästa steg mot att uppfylla den sakpolitiska överenskommelsen (januariavtalet) om att reformera arbetsrätten.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00
Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.