Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Effektivare inhämtning av uppgifter om utländska körkort för Polismyndigheten

Publicerad

I dag har Justitie­departe­mentet remitterat en prome­moria med förslag som ger polisen tillgång till utländ­ska kör­korts­upp­gifter direkt från Trans­port­styrelsen, istället för att kontakta berörda myndig­heter utom­lands. Syftet är att förenkla och effektivi­sera systemet vid kontrol­lerna av utländ­ska kör­korts­uppgifter.

Tusentals utländska körkort kontrol­leras varje månad av polisen för att öka trafik­säker­heten och för­hindra att för­falskade körkort används i Sverige. Det utgör en del av myndig­hetens arbete med att upprätt­hålla allmän ordning och säkerhet.

Promemoria: Effektivare inhämtning av utländska körkortsuppgifter för Polismyndigheten

Vid dagens kontroller av utländ­ska körkort måste Polis­myndig­heten många gånger inhämta uppgifter från berörda utländ­ska myndig­heter, en process som ofta tar lång tid och ibland kan svar utebli helt. I prome­morian som i dag har remit­terats föreslås det därför att polisen kan få upp­gifterna direkt från Trans­port­styrelsen för en snabbare och enklare process.

– Det är särskilt viktigt att behörig­heten av utländ­ska körkort kan kontrol­leras av polisen omedel­bart, eftersom det är svårt att göra i efter­hand. Med ett enklare och effekti­vare system för detta kan polisen sanno­likt göra fler kontroller av utländ­ska körkort och därmed också upp­täcka fler personer som kör bil utan giltigt körkort, säger inrikes­minister Mikael Damberg.

Förslagen i prome­morian innebär en ändring i väg­trafik­data­förord­ningen. Det sker i enlighet med kör­korts­direk­tivet som bland annat innebär att EES-länderna utbyter informa­tion om de körkort som de utfärdat, bytt ut, ersatt, förnyat eller återkallat.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg