Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ökade möjligheter för gräsrotsfinansiering

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat en lagrådsremiss med förslag som syftar till att öka företagens möjligheter till gräsrotsfinansiering vilket särskilt gynnar små och medelstora företag.

Förslagen kompletterar EU:s förordning om gräsrotsfinansiering och de nya reglerna innebär att plattformar för gräsrotsfinansiering kan rikta sig till hela EU utan att behöva tillstånd i varje land.

– Vi ser att det här kommer göra det lättare för små och medelstora företag att få in kapital. Det kommer öka förtroendet för plattformar för gräsrotsfinansiering och därmed locka till sig fler småsparare, säger finansmarknadsminister Åsa Lindhagen.

Det nya EU-regelverket omfattar både gräsrotsfinansiering där medel lånas ut till företag och där investeringar görs i till exempel aktier. Särskilt viktigt är regelverket för lånebaserad gräsrotsfinansiering, där det i dag helt saknas ändamålsenliga bestämmelser på EU-nivå.

De nya EU-reglerna innebär också att svenska småsparare får nya investeringsmöjligheter utan att det görs avkall på ett högt skydd för investerare. Den som överväger att investera ska bland annat få tydlig och relevant information om de risker som är förknippade med en investering och kommer också att behöva visa för ansvarig plattform att den förstår riskerna med investeringen. 

Regeringen föreslår att Finansinspektionen ska få de befogenheter som behövs för att se till att plattformar för gräsrotsfinansiering uppfyller de krav som ställs på dem. I fråga om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism föreslår regeringen att Finansinspektionen på samma sätt som i dag ska ha mer långtgående befogenheter än vad EU-förordningen kräver.

Lagarna föreslås träda i kraft den 10 november 2021, vilket är den dag som EU-förordningen ska börja tillämpas.

Utöver det förslag som nu presenteras fortsätter arbetet med att ta fram ändamålsenliga regler för andra typer av gräsrotsfinansiering än de som regleras på EU-nivå, till exempel lån till konsumenter och investeringar i svenska privata aktiebolag.
 

Presskontakt

Daniel Dickson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister och biträdande finansminister Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-8208489
e-post till Daniel Dickson
Johan Dahlman
Kansliråd/Finansmarknadsavdelningen
Telefon 08-405 86 36
e-post till Johan Dahlman, via registrator