Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Nytt regelverk för Schengens informationssystem ska bidra till högre säkerhetsnivå i EU

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat en lagråds­remiss med förslag som ska anpassa svensk lag till EU:s förord­ningar om Schengens informa­tions­system.

I november 2018 antogs tre nya EU-förordningar som till­sammans kommer att utgöra det nya EU-rättsliga ram­verket för Schengens informa­tions­system (SIS). Syftet med det nya ram­verket är att bidra till en högre säker­hets­nivå i EU. För­ord­ningarna är direkt tillämp­liga i Sverige men kräver vissa ändringar av den befintliga lag­stift­ningen.

Lagrådsremiss: Anpassningar av svensk lag till EU:s förordningar om Schengens informationssystem

I lagråds­remissen föreslår därför regeringen anpass­ningar av nationell lag till det nya EU-rätts­liga regel­verket. Förslagen inne­bär bland annat att den nu gällande lagen om Schengens infor­mations­­system upphävs och ersätts av en ny lag med komplet­terande bestäm­melser till EU-förord­ningarna. Vidare föreslås också vissa ändringar i bland annat utlän­nings­lagen och offentlighets- och sekretess­lagen.

– Det här är ett viktigt verktyg för att utbyta informa­tion inom ramen för polis­samar­bete, straff­rätts­ligt samarbete och migrations­kontroll inom Schengen­området, säger inrikes­minister Mikael Damberg.

SIS är ett infor­mations­system som medlems­staterna använder för att utbyta information med varandra inom ramen för polis­samarbete, straff­rätts­ligt sam­arbete och migra­tions­kontroll. I systemet kan medlems­staterna bland annat registrera upp­gifter om personer som är eftersökta eller information om personer som ska nekas inresa i Schengen.

Författ­nings­ändringarna behöver finnas på plats till 28 december i år, när kom­missionen väntas fatta beslut om att förord­ningarna ska börja tillämpas fullt ut.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg