Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslag om en ny riksbankslag

Publicerad

Regeringen beslutar om lagrådsremissen En ny riksbankslag.

Lagförslagen i remissen grundar sig på betänkandet som den parlamentariska Riksbankskommittén, med representanter för samtliga politiska partier i riksdagen, lämnade i slutet av 2019. Det finns alltså en bred politisk uppslutning bakom dessa förslag.

- Det ekonomisk-politiska landskapet har förändrats betydligt sedan huvuddelen av den nuvarande riksbankslagen togs fram i slutet av 1980-talet. Sedan dess har de finansiella marknaderna avreglerats och internationaliserats, inflationsmålet har införts och Sverige har gått med i EU. Det har därför varit viktigt att se över det regelverk som styr Riksbanken och att modernisera lagstiftningen, säger finansmarknadsminister Åsa Lindhagen.

Förslagen innebär att Riksbankens uppdrag och mandat klargörs. Med den nya lagen blir det bland annat tydligt vilket ansvar Riksbanken har för finansiell stabilitet.

Vidare lagstadgas att låg och stabil inflation är målet för penningpolitiken och att Riksbanken därutöver – utan att åsidosätta prisstabilitetsmålet – ska bidra till en balanserad utveckling av produktion och sysselsättning, så kallad realekonomisk hänsyn.

Förslaget innebär också att förutsättningarna för den demokratiska granskningen av Riksbanken stärks och att bankens finansiella oberoende förtydligas genom nya bestämmelser om vinstdisponering, struktur för det egna kapitalet och upplåning till valutareserven.  

Presskontakt

Daniel Dickson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister och biträdande finansminister Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00
Nils Friberg
Rättssakkunnig/Finansmarknadsavdelningen
Telefon 08-405 57 33
e-post till Nils Friberg, via registrator