Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Fokus på hur hbtqi-personers rättigheter kan stärkas

Publicerad

Onsdagen den 26 maj anordnar jämställdhetsminister Märta Stenevi ett möte om myndigheternas viktiga roll i arbetet med att stärka hbtqi-personers rättigheter i Sverige. Den nyligen antagna handlingsplanen för hbtqi-personers lika rättigheter ligger till grund för mötet som samlar såväl generaldirektörer som företrädare för hbtqi-organisationer.

I januari i år beslutade regeringen om en handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter. Handlingsplanen innehåller konkreta åtgärder inom ett flertal fokusområden och avser motverka diskriminering, våld och andra kränkningar och öka kunskapen inom arbetslivet och om unga hbtqi-personers situation, psykiska hälsa och suicidprevention. Handlingsplanen gäller fram till och med 2023 men innefattar även strategiska insatser för att säkerställa det långsiktiga arbetet. För ett säkra det långsiktiga arbetet har ett antal myndigheter utsetts till särskilda hbtqi-strategiska myndigheter.

Uppdraget som hbtqi-strategisk myndighet innebär att myndigheten i sin verksamhet ska främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Myndigheten ska integrera ett hbtqi-perspektiv i arbetet mot alla sina målgrupper: myndigheter, medborgare, företag, kommuner och regioner. Sedan i mars i år finns det elva hbtqi-myndigheter i Sverige.

Vid mötet idag, ”Framåt tillsammans”, kommer Märta Stenevi att presentera regeringens ambitioner inom politiken för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter. Generaldirektörerna för de hbtqi-strategiska myndigheterna kommer att reflektera över vad uppdraget som hbtqi-myndighet innebär och hur myndigheterna tillsammans kan verka för att stärka hbtqi-personers lika rättigheter. Även andra myndigheter och företrädare för organisationer som företräder hbtqi-personers lika rättigheter har bjudits in till mötet.

- Vi behöver göra mer och vi behöver göra det tillsammans. Jag är glad över att arbeta tillsammans med så många olika aktörer för att stärka och säkra hbtqi-personers rättigheter, säger Märta Stenevi, jämställdhetsminister.

Samtliga hbtqi-strategiska myndigheter

Barnombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen
Folkhälsomyndigheten
Jämställdhetsmyndigheten
Migrationsverket
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Polismyndigheten
Socialstyrelsen
Statens kulturråd
Statens skolverk

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.