Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utvidgade möjligheter att utreda förlisningen av M/S Estonia

Publicerad

I en propo­sition före­slår regeringen en ändring i grav­frids­lagen. Syftet är att möjlig­göra under­vattens­verk­samhet för att utreda förlis­ningen av M/S Estonia.

Enligt förslaget införs ett nytt undantag från det straff­sanktio­nerade förbudet mot dykning och annan under­vattens­verk­samhet i det grav­frids­skyd­dade området.

Prop. 2020/21:165 Utvidgade möjligheter att utreda förlisningen av passagerarfartyget Estonia

Det nya undan­taget omfattar dykning och annan under­vattens­verk­samhet som avser att utreda förlis­ningen av fartyget. Undan­taget före­slås gälla endast för estnisk, finsk och svensk myndig­het eller verk­sam­het på någon av dessa myndig­heters upp­drag. Den före­slagna lag­änd­ringen är alltså inte avsedd att tillåta privat­personer att genom­föra under­vattens­verk­samhet för att utreda förlis­ningen.

– Det behöver under­sökas hur de tidigare odoku­mente­rade skadorna har upp­kommit. Genom den föres­lagna ändringen i grav­frids­lagen anpassar regeringen lag­stift­ningen enligt Statens haveri­kommissions önske­mål, säger inrikes­minister Mikael Damberg.

Regeringens ambition är att lag­änd­ringen ska kunna träda i kraft den 1 juli 2021.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.