Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag på ändrade regler inom underhållsstödet

Publicerad

Underhållsstödet ska garantera barnets försörjning Förmånen ska i sin konstruktion inte bidra till ökad risk för konflikter och ekonomisk oro. Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag som bland annat bedöms stärka tryggheten i situationer där kontakt mellan föräldrar bör undvikas. Förslaget lämnas nu till Lagrådet.

Med utgångspunkt i BUMS-utredningens förslag som presenterades i juni 2020 har regeringen nu beslutat om en lagrådsremiss med förslag om lagändringar som bland annat ska underlätta för föräldrar att komma överens i frågor som rör barnets försörjning. Förslagen stärker också tryggheten i de situationer där det är olämpligt att föräldrarna har kontakt.

Regeringen föreslår i lagrådsremissen att underhållsstöd via Försäkringskassan ska dras in om den bidragsskyldiga föräldern har fullgjort sin betalningsskyldighet gentemot Försäkringskassan under minst tolv månader i följd. Förslaget innebär att den tid som den bidragsskyldiga föräldern ska fullgöra sin betalningsskyldighet gentemot Försäkringskassan innan indragning kan ske förlängs med sex månader. Förslaget bör bidra till en minskad ekonomisk oro för den förälder som barnet bor hos.

Regeringen föreslår även en mer flexibel hantering av återkommande prövningar av särskilda skäl. Ett beslut om underhållsstöd på grund av särskilda skäl föreslås gälla under en tidsperiod om minst sex månader och högst fyra år. Efter en tidsperiod med underhållsstöd på grund av särskilda skäl ska underhållsstöd betalas ut om förutsättningarna för sådant stöd fortfarande är uppfyllda. Något särskilt beslut om att betala ut underhållsstöd ska inte behöva fattas i dessa fall. Möjligheten till längre tidsbestämda perioder bedöms leda till minskat krav på kontakt mellan föräldrarna i de fall kontakten är olämplig. Detta är särskilt angeläget när det har förekommit eller riskerar att förekomma hot eller våld

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Nadja Yusuf
T.f. pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00