Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Innovationssatsning för att stärka och utveckla kompetensförsörjning och livslångt lärande

Publicerad

Inom ramen för regeringens forsknings- och innovationsproposition uppdras Vinnova genomföra insatser som ökar möjligheterna till kompetensutveckling och omställning. För ändamålet tillförs totalt 65 miljoner kronor för åren 2021-2024 med syfte att bidra till de mål som identifierats inom regeringens samverkansprogram Kompetensförsörjning och livslångt lärande. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Genom satsningen stärks Vinnovas möjligheter att i nära samverkan med andra myndigheter och aktörer genomföra insatser med syfte att stärka och utveckla infrastrukturen för kompetensförsörjning och det livslånga lärandet

Den gröna omställningen, digitaliseringen i samhälle och näringsliv och ambitionen att vara en ledande life science-nation ställer också nya krav på kompetensförsörjning och livslångt lärande. Kompetenskraven förändras i tider av samhällsomvandling och det finns en risk att yrkesverksamma inte har den kompetens som efterfrågas. Bristande tillgång till kompetens är ett hinder för att privat och offentlig sektor ska kunna bidra till ökad välfärd, konkurrenskraft, innovation och tillväxt.

Det är därför angeläget att samverkan mellan regioner och universitet och högskolor fortsätter att utvecklas med syfte att tillgodose arbetsmarknadens behov av högskoleutbildad kompetens i hela landet. Det är även angeläget att samverkan mellan arbetsgivare och företrädare för olika delar av utbildningssystemet utvecklas i syfte att bidra till det livslånga lärandet för redan yrkesverksamma.

Ett effektivt system för livslångt lärande med löpande kompetensutveckling, där validering ingår som en viktig beståndsdel, förutsätter även att individen tar ansvar för sitt eget livslånga lärande, och att det ges förutsättningar för ett sådant ansvarstagande. Ökad digitalisering ger möjligheter för olika aktörer i utbildningssystemet att förstå näringslivets kompetensbehov, validera kunskap hos individer, samt utveckla utbildningarnas innehåll och hur de genomförs.

För att öka möjligheterna till kompetensutveckling eller omställning avser regeringen att ge Vinnova i uppdrag att finansiera innovativa samverkansprojekt mellan aktörer i näringsliv och aktörer från olika delar av utbildningssystemet i syfte att stärka och utveckla infrastrukturen för kompetensförsörjning och det livslånga lärandet.

Genom satsningen ges Vinnova möjlighet att i sin roll som innovationsmyndighet skapa förutsättningar för samverkan, innovation och förnyelse inom ramen för det offentliga såväl som det privata utbildningssystemet.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Tf pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige

I regeringens forsknings- och innovationsproposition presenterar regeringen forskningspolitiken för åren 2021–2024. Politiken utgår från målet att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en framstående kunskapsnation.

Regeringens strategiska samverkansprogram

Regeringens strategiska samverkansprogram samlar näringsliv, akademi, civila samhället och offentliga aktörer för att identifiera innovativa lösningar på våra stora samhällsutmaningar samt bidra till svensk konkurrenskraft.