Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Innovationssatsning för att leda den digitala strukturomvandlingen

Publicerad

Inom ramen för regeringens forsknings- och innovationsproposition uppdras Vinnova genomföra insatser för forskning, innovation, kompetensförsörjning och testbäddar inom avancerade digitala teknologier, kompetensområden och affärsmodeller. Åren 2021-2024 uppgår satsningen totalt till 276 miljoner kronor. Genom satsningen stärks Vinnovas möjligheter att genomföra insatser i ett strategiskt digitaliseringsprogram ihop med andra myndigheter och aktörer. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

I forsknings- och innovationspolitiska propositionen tilldelas medel till Vinnova för insatser som ska främja svenskt ledarskap inom den digitala strukturomvandlingen. Regeringen gav den 13 januari ett uppdrag till Vinnova, Vetenskapsrådet, PTS och Myndigheten för digital förvaltning att senast den 15 maj gemensamt föreslå ett strategiskt digitaliseringsprogram som med helhetssyn kan bidra till att realisera mål kring konkurrenskraft, högkvalitativ forskning och en effektiv och tillgänglig förvaltning. Programmet ska kunna byggas upp i programdelar och steg. Genom satsningen i propositionen kommer Vinnovas möjligheter att genomföra sådana insatser inom ett nytt program att förstärkas.

Satsningen är ett resultat från regeringens samverkansprogram Näringslivets digitala strukturomvandling som arbetar för att höja Sveriges förmåga att utveckla avancerad och säker digital teknik och hitta smarta lösningar på samhällsutmaningar. Satsningen skapar bättre förutsättningar för svenskt ledarskap inom informations- och kommunikationsteknologi och datadriven innovation.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Tf pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige

I regeringens forsknings- och innovationsproposition presenterar regeringen forskningspolitiken för åren 2021–2024. Politiken utgår från målet att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en framstående kunskapsnation.

Regeringens strategiska samverkansprogram

Regeringens strategiska samverkansprogram samlar näringsliv, akademi, civila samhället och offentliga aktörer för att identifiera innovativa lösningar på våra stora samhällsutmaningar samt bidra till svensk konkurrenskraft.