Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Förslag om förlängning av smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik

Publicerad

Regeringen har tidigare beslutat om särskilda begränsningar för långväga kollektivtrafik. Bestämmelserna är tidsbegränsade och upphör att gälla vid utgången av maj 2021. På grund av det fortsatt osäkra smittläget remitteras nu ett förslag om att bestämmelserna ska fortsätta att gälla till och med den 14 augusti 2021.

Smittspridningen i Sverige ligger fortsatt på en hög nivå, och det är inte möjligt att förutse hur pandemin kommer att utvecklas eller hur länge den kommer att pågå. Inför sommarsäsongen kan det förväntas att resandet med buss och tåg kommer att öka, vilket riskerar att leda till ökad trängsel och därmed ökad risk för smittspridning. Därför är det angeläget att ytterligare en tid ha kvar de begränsningar som finns på plats.

Ett förslag om förlängda smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik med buss och tåg remitteras därför i dag. Förslaget är att de regler för långväga kollektivtrafik som i nuläget gäller till och med den 31 maj förlängs till och med den 14 augusti 2021.

Regeringen ska den 15 juni göra en bedömning om regleringen ska fortsätta gälla för resten av den föreslagna giltighetstiden. Om regleringen inte anses nödvändig sett till smittläget och påverkan på sjukvården ska den upphävas från och med den 1 juli 2021.

Bestämmelserna innebär att den som bedriver eller organiserar kollektivtrafik med buss eller tåg, med en linjesträckning som överstiger 150 kilometer, ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra smittspridning. Verksamheten ska så långt som möjligt bedrivas på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. Den som bedriver eller organiserar sådan verksamhet ska se till att antalet passagerare på färdmedel vid sådana resor inte överstiger hälften av färdmedlets sittplatser.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot
Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00