Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förslag för en mer modern, jämlik och ändamålsenlig föräldraskapsrättslig reglering

Publicerad

Regeringen överlämnar i dag en proposition till riksdagen med förslag till modernare regler för bekräftelse av föräldraskap, faderskapsundersökningar och för att åstadkomma en könsneutral föräldraskapspresumtion.

– Det är viktigt att de familjerättsliga reglerna utvecklas i takt med samhället i övrigt. Det är av stor betydelse för att säkerställa ett barns behov av omsorg och trygghet, säger justitieminister Morgan Johansson.

Prop. 2020/21:176 Modernare regler för bekräf­telse av föräldra­skap, fader­skaps­under­sökningar och för att åstad­komma köns­neutral föräldra­skaps­presumtion

I propositionen föreslås bland annat följande:

  • Föräldraskap ska presumeras i fler fall än i dag. Det innebär att om modern vid barnets födelse är gift eller registrerad partner med en kvinna, ska kvinnan automatiskt anses som barnets förälder. Motsvarande ska gälla för faderskap eller moderskap för gifta par där en av makarna eller båda har ändrat könstillhörighet. Detta leder till att regleringen blir könsneutral och jämlik.
  • Ogifta föräldrar, som är myndiga och folkbokförda i Sverige, ska ha möjlighet att efter barnets födelse digitalt bekräfta ett föräldraskap utan socialnämndens medverkan.
  • Regleringen om faderskapsundersökningar ska moderniseras i syfte att göra den tydligare och mer rättssäker. Regleringen görs teknikneutral och förutsättningarna för domstol att besluta om rättsgenetisk undersökning med hjälp av vävnad från en avliden man regleras särskilt.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00