Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

EU ingår formellt handels- och samarbetsavtalet med Storbritannien

Publicerad

Handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien, som tillämpats provisoriskt sedan den 1 januari 2021, godkändes av Europaparlamentet den 27 april och ingicks idag formellt.

– Detta är mycket glädjande. Avtalet är bra för EU, Sverige och Storbritannien och ger en grund för fortsatt nära samarbete inom många områden. Nu gäller det att genomföra avtalet. Med avtalet på plats finns goda förutsättningar för en nystart i relationen mellan EU och Storbritannien, säger EU-minister Hans Dahlgren. 

Bakgrund

Den 24 december 2020 nådde förhandlarna en överenskommelse om ett handels- och samarbetsavtal mellan EU och Storbritannien. Den 29 december 2020 antog rådet beslutet om undertecknande av avtalet och om provisorisk tillämpning. Avtalet undertecknades av båda parter den 30 december 2020. Avtalet har tillämpats provisoriskt sedan den 1 januari 2021. Europarlamentet godkände avtalet den 27 april. Rådets beslut den 29 april att ingå avtalet är det sista steget för EU i ratificeringen av avtalet. Avtalen kommer att publiceras på nytt i EU:s officiella tidning före månadens slut och träder sedan i kraft den 1 maj 2021. 

Handels- och samarbetsavtal mellan EU och Storbritannien utgör grunden för ett brett partnerskap mellan EU och Storbritannien.  Det omfattande avtalet inkluderar en överenskommelse om tullfri varuhandel och regler för, bland annat, handeln med tjänster, offentlig upphandling och rättvisa konkurrensvillkor. En rad övriga gränsöverskridande och gemensamma områden regleras genom avtalet, till exempel hållbart utnyttjande av gemensamma fiskresurser, flyg-, sjö- och vägtransporter, brottsbekämpning och straffrättsligt samarbete, samordning av sociala trygghetssystemen, energimarknadsfrågor och reglerna för brittisk medverkan i vissa av EU:s program.

Utöver handels- och samarbetsavtalet har partnerna idag även ingått avtalet om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. 

Presskontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU-minister Hans Dahlgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-592 85 48
e-post till Darina Agha