Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen satsar på en stärkt ambulanssjukvård

Publicerad

För att skapa en mer jämlik och tillgänglig vård i hela landet förstärker regeringen ambulanssjukvården med 85 miljoner kronor inom ramen för överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om god och nära vård 2021. Socialstyrelsen får samtidigt i uppdrag att fördela 46 miljoner kronor till regionerna för att utveckla den prehospitala akutsjukvården för personer med psykisk ohälsa, till exempel genom inrättandet av så kallade psykiatriambulanser.

Ambulanssjukvården ska utvecklas och anpassas för att möta hela hälso- och sjukvårdens behov. Insatserna för att stärka ambulanssjukvården syftar till ökad jämlikhet i form av höjd kompetens, bättre effektivitet, kortare responstider och ökad samordning av sjuktransporter i hela landet.

Det är viktigt att patienter med psykisk ohälsa snabbt kan få vård och stöd, inte minst för att förhindra suicid. Socialstyrelsen får därför i uppdrag att fördela 46 miljoner kronor till regionerna för att utveckla den prehospitala akutsjukvården för personer med psykisk ohälsa. Medlen kan till exempel gå till att utöka antalet psykiatriambulanser, kompetensutveckling av ambulanspersonalen, eller utvecklade arbetssätt genom digitala hjälpmedel och system.

SKR tilldelas även 1,5 miljoner kronor för att stödja regionernas arbete med att utveckla ambulanssjukvården, samt synliggöra och sprida goda exempel för utveckling av ambulanssjukvården.

Regeringen har vidare beslutat om ett uppdrag till Socialstyrelsen att kartlägga den prehospitala vården och att följa upp och utvärdera regeringens satsningar på ambulanssjukvården 2021–2023. Utifrån kartläggningen ska Socialstyrelsen lämna förslag på hur den prehospitala vården kan utvecklas och stärkas i samspel med utvecklingen mot en god och nära vård samt mot en högspecialiserad vård.

Socialstyrelsen får 3 miljoner kronor under 2021 för att genomföra uppdraget. Kartläggningen ska redovisas senast den 1 oktober 2022, och utvärderingen av regeringens satsningar ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 1 mars 2024.

Satsningarna på ambulanssjukvården bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot