Innehållet publicerades under perioden

-

Modernare regler för bekräftelse av föräldraskap, faderskapsutredningar och för att åstadkomma könsneutral föräldraskapspresumtion

Publicerad

Regeringen har beslutat en lag­råds­remiss med förslag som, med utgångs­punkt i barnets bästa, syftar till att göra den föräldra­skaps­rättsliga regleringen mer modern, jämlik och ända­måls­enlig.

– Förslagen i lagråds­remissen är ännu ett viktigt led i regeringens arbete med att skapa en mer inklu­derande lag­stiftning för olika familje­konstella­tioner och säker­ställa hbtqi-personers lika rättig­heter och möjlig­heter. Varje barn ska ha en trygg familje­situation och få växa upp i ett sam­hälle som inte gör skill­nad på personer beroende på kön eller sexuell läggning, säger jäm­ställd­hets­minister Märta Stenevi.

Lagrådsremiss: Modernare regler för bekräftelse av föräldra­skap, fader­skaps­undersök­ningar och för att åstad­komma köns­neutral föräldra­skaps­presumtion

I lagråds­remissen föreslås bland annat följande:

  • Föräldraskap ska presu­meras i fler fall än i dag, vilket innebär att regle­ringen blir köns­neutral och jämlik. Om modern vid barnets födelse är gift eller regist­rerad partner med en kvinna, ska kvinnan auto­matiskt anses som barnets förälder. Mot­svarande ska gälla för fader­skap eller moder­skap för gifta par där en av makarna eller båda har ändrat köns­till­hörig­het.
  • Ogifta föräldrar, som är myndiga och folk­bok­förda i Sverige, ska ha möjlig­het att efter barnets födelse digi­talt bekräfta ett föräldra­skap utan social­nämndens med­verkan.
  • Regleringen om fader­skaps­under­sök­ningar ska moderni­seras i syfte att göra den tydli­gare och mer rätts­säker. Regleringen görs teknik­neutral och förut­sätt­ningarna för domstol att besluta om rätts­genetisk under­sökning med hjälp av vävnad från en avliden man regleras särskilt.

– Att bli förälder och bilda familj är för många en viktig del av livet. De familje­rättsliga reglerna är av stor bety­delse för att säker­ställa ett barns behov av omsorg och trygg­het. Det är därför viktigt att den föräldra­skaps­rätts­liga regleringen utvecklas i takt med sam­hället i övrigt, säger justitie­minister Morgan Johansson.  

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Presskontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0785224
e-post till Frida Färlin
Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh