Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Förebyggande av våld i nära relationer – proposition lämnad till riksdagen

Publicerad

Regeringen har idag överlämnat propositionen Förebyggande av våld i nära relationer till riksdagen. Propositionen innehåller förslag som ger ytterligare förutsättningar för att förstärka skyddet för personer som utsätts för våld i nära relationer. Bland annat föreslås en ändring i socialtjänstlagen.

Förslagen i propositionen innebär ett ökat fokus på det våldsförebyggande arbetet, i syfte att förbättra skyddet för våldsutsatta och personer som riskerar att bli utsatta för allvarligt våld av närstående. Till exempel föreslår regeringen en sekretessbrytande bestämmelse för kommunerna och hälso- och sjukvården för att uppgifter som rör en enskild eller en närstående till den enskilde ska kunna lämnas till Polismyndigheten i syfte att förebygga att det mot den närstående begås ett allvarligare vålds-, frids- eller sexualbrott.

Regeringen föreslår även en ändring i socialtjänstlagen som innebär att socialnämnden ska verka för att den som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021.

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.