Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Effektivare utbyte av brottmålsdomar mot tredjelandsmedborgare

Publicerad

Inrikesminister Mikael Damberg har i dag tagit emot den särskilde utredaren Eric Leijonrams förslag på anpass­ningar av svensk rätt till en EU-förordning om utbyte av brott­måls­domar mot tredje­lands­medborgare. Förslagen syftar till att säker­ställa ett effektivt genom­förande av det så kallade Ecris-TCN-systemet. Genom systemet kommer Polis­myndig­heten och vissa andra myndig­heter på ett snabbt och tillförlitligt sätt få information om brott­måls­domar mot tredje­lands­med­borgare inom EU.

I EU inrättas för närvarande ett centraliserat system, Ecris-TCN, som pekar ut det EU-land som har upp­gifter om fällande domar mot tredje­lands­med­borgare, det vill säga personer som inte är med­borgare i ett EU-land. Varje upp­gifts­­post kommer att inne­hålla identitets­uppgifter, till exempel finger­avtryck och ansikts­­bilder. I Ecris-TCN ska även skapas upp­gifts­poster för dömda tredje­lands­­med­borgare som också har med­borgar­skap i ett EU-land. Systemet, som förväntas vara i drift först efter 2022, regle­ras genom en EU-förordning.

SOU 2021:20 Ecris-TCN – ett mer effektivt utbyte av brottmålsdomar mot tredjelandsmedborgare

Utredningen föreslår att EU-förord­ningen komplet­teras på nationell nivå så att en sökning i Ecris-TCN får göras för samma ändamål som en sökning i belast­nings­registret. För en effektiv använd­ning av systemet föreslår utred­ningen bland annat. att ansikts­bilder och finger­avtryck som behandlas i finger­avtrycks- och signale­ments­registren ska läggas in i uppgifts­posterna i Ecris-TCN.

Utredningen föreslår också att finger­avtryck ska tas av alla som har dömts till fängelse i minst sex månader, om finger­avtrycken inte redan finns i finger­­avtrycks­registret. Finger­avtrycken ska tas upp av Kriminal­vården under verk­ställig­heten av fängelse­straffet i anstalt. Om det är lämp­ligare ska avtrycken tas upp av Polis­myndig­heten.

Utredningens bedöm­ning är att för­slagen som över­lämnats i dag bidrar till ett effektivt utbyte av informa­tion om brott­måls­domar inom EU. Genom den utökade upp­­tag­ningen av finger­avtryck på fängelse­dömda, får Polis­myndig­heten dessutom ett verktyg som bidrar till att myndig­heten kommer att kunna utreda fler brott.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg