Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Årlig redo­visning av myndig­hets­gemen­samt arbete mot organi­serad brotts­lighet

Publicerad

Inrikesminister Mikael Damberg har i dag tagit del av 2020 års redo­visning om resul­taten av den myndig­hets­gemen­samma sats­ningen mot organi­serad brotts­lighet. Resul­taten visar bland annat betyd­ligt fler utdömda fängelseår och det högsta besla­get av narkotika sedan sats­ningen inleddes 2009.

– Myndigheternas resultat i årets rapport visar tydligt att det här är rätt väg för att komma åt den organi­serade brotts­lig­heten. Hela sam­hället behöver fort­sätta bidra i kampen mot brotts­ligheten. Vi ska fort­sätta vara kompro­miss­lösa, bryta nyrekry­teringen och se till att inte en enda krona går till krimi­nella, säger inrikes­minister Mikael Damberg.

Resultaten från 2020 års myndig­hets­gemen­samma arbete mot organi­serad brotts­lighet inne­bär bland annat:

  • ett ökat antal åtalade, dömda till fängelse och utdömd fängelse­tid. Som ett resultat av de insat­ser som bedrivits inom sam­verkan utdömdes 349 års fängelse under 2020, vilket kan jäm­föras med 177 år året innan.
  • de största besla­gen av narko­tika sedan sats­ningen inleddes. Totalt beslag­togs nära 700 kilo narkotika, vilket är 400 kilo mer än något år tidigare.
  • betydligt fler återkrav från Försäk­rings­kassan. Under 2020 handlar det om belopp för 90 miljo­ner kronor, vilket är en avse­värd ökning i jäm­förelse med före­gående år.

Den myndig­hets­gemen­samma sats­ningen mot organi­serad brotts­lighet som pågår sedan 2009 omfattar Polis­myndig­heten, Arbets­förmed­lingen, Eko­brotts­myndig­heten, Försäk­rings­kassan, Kriminal­vården, Krono­fogde­myndig­heten, Kust­bevak­ningen, Migra­tions­verket, Skatte­verket, Säker­hets­polisen, Tull­verket och Åklagar­myndig­heten.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg