Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Sverige och Finland stärker krisberedskap, civilt försvar och räddningstjänst genom fördjupat samarbete

Publicerad

Sverige och Finland intensifierar samarbetet och informationsutbytet i frågor som gäller krisberedskap, civilt försvar och räddningstjänst. Den 10 februari undertecknade inrikesministrarna Maria Ohisalo och Mikael Damberg en avsiktsförklaring mellan Finland och Sverige om fördjupat samarbete.

– Sverige och Finland är sedan länge nära samarbetspartners, vilket skapar en stark grund för ett fördjupat samarbete. Våra gemensamma säkerhetsutmaningar är till exempel det förändrade säkerhetspolitiska läget i vårt närområde, klimatförändringarna och sårbarheterna i samhället med ömsesidiga beroendeförhållanden. Vårt gemensamma mål är att samarbetet mellan våra länder inom områdena krisberedskap, civilt försvar och räddningstjänst ska stärkas ytterligare så att vi gemensamt kan möta den komplexa hotbild vi står inför, säger ministrarna Maria Ohisalo och Mikael Damberg.

Sverige och Finland har likartade erfarenheter av hot, risker och sårbarheter. Varje land ansvarar självt för samhällets motståndskraft men ett fördjupat samarbete mellan grannländerna ökar kompetensen och skapar synergieffekter samt ger en bättre möjlighet att planera och ha beredskap för olika slags krissituationer. Ett fördjupat samarbete skapar också bättre förutsättningar att ge och ta emot bilateralt stöd och bistånd på ett effektivt sätt.

Det pågår redan i dag mycket samarbete mellan länderna i frågor som gäller civil beredskap.  Ett bra exempel på det nordiska samarbetet är Hagasamarbetet inom krisberedskapen, där Finland i år är ordförande. Dessutom finns det löpande bilaterala samarbetet inom räddningsväsendet. I exempelvis Tornedalen där det sker ett dagligt utbyte och samarbete.  

I samarbetet mellan Sverige och Finland finns stor utvecklingspotential inom flera områden kopplat till den civila beredskapen, och ett fördjupat samarbete behövs. Tillsammans kan Sverige och Finland påverka och agera mer kraftfullt, såväl inom Europeiska unionen, till exempel EU:s civilskyddssamarbete, som i andra internationella sammanhang, till exempel Natos partnerskapsprogram. 

Presskontakt

Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg
Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio