Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Stärkt skydd för geografiska beteckningar och tydligare regler vid registrering av varumärken och företagsnamn

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat en lagråds­remiss med förslag som ska stärka skyddet för geogra­fiska beteckningar. Förslagen ska också skapa tydligare regler som ska mot­verka att registre­ring av varu­märken och företags­namn sker i så kallad ond tro.

Varumärken utgör stora ekono­miska värden för företagen och har kommit att få en avgö­rande bety­delse för deras möjlig­heter att nå framgång. Också geo­grafiska beteck­ningar för livsmedel och jord­bruks­pro­dukter har fått en allt större betydelse. De används i före­tagens marknads­föring för att visa att en pro­dukt har en koppling till ett visst geo­grafiskt område. Både varu­märken och geo­grafiska beteck­­ningar gör det lätt­are för konsu­menter att välja produkter som motsvarar deras önskemål och identi­fiera produkternas ursprung.

Lagrådsremiss: Stärkt skydd för geografiska beteckningar och tydligare regler vid registrering av varumärken och företagsnamn i ond tro

Förslagen innebär att varumärkes­lagens bestäm­melser om skade­stånd och andra sanktioner ska kunna tillämpas när någon använder geo­grafiska beteck­­ningar utan att ha rätt till det. Det gäller sådana beteck­ningar som skyddas enligt inter­natio­nella avtal som EU nyligen har ingått med Singa­pore och Vietnam, samt den så kallade Genève­akten. Beteck­ningarna får ett starkare skydd än vad de har i dag och det blir lättare att ingripa när en sådan beteck­ning används på ett otillåtet sätt.

Förslagen innebär också att reglerna om registrering av varu­märken och före­tags­namn när sökanden agerar i så kallad ond tro – det vill säga när en ansö­kan görs i otillbörligt syfte – görs tydligare och anpassas efter EU-rätten.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh