Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen tillsätter utredning om läkemedelsstatistik

Publicerad

En särskild utredare ska undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att skapa en långsiktig och hållbar rättslig reglering för utlämnande av försäljningsstatistik som avser humanläkemedel. Till särskild utredare har regeringen utsett universitetslektor Ulrika Sandén.

Behovet av en mer ändamålsenlig reglering har aktualiserats som en följd av att E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen efter rättsliga ställningstaganden begränsat sina utlämnanden av uppgifter om försäljningsstatistik för läkemedel. Myndigheternas bedömning är att ett fortsatt utlämnande av dessa uppgifter riskerar att strida mot bestämmelserna om statistiksekretess.

En viktig konsekvens av detta är att olika aktörer inte längre har åtkomst till samma statistikuppgifter som de hade innan begränsningen i utlämnandet blev ett faktum, vilket bedöms ha omfattande negativa effekter, inte minst för patienter.

– Det är viktigt att vi har system och processer som är rättsligt säkra samtidigt som de underlättar för både patienter och samhälle, säger socialminister Lena Hallengren.

Utredningens huvudsyfte är att säkerställa att uppgifter som avser försäljningsstatistik för läkemedel i så stor utsträckning som möjligt ska kunna lämnas ut till de aktörer som tidigare haft åtkomst till dem. Utredaren ska undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att processer som är viktiga för både patient och samhälle ska kunna fortsätta, exempelvis ordnat införande av nya och effektiva läkemedel, finansiering, prissättning och subvention av läkemedel, hantering av bristsituationer inom läkemedelsområdet och utvecklingen av life science-branschen.

I utredningen ingår också att se över de behov som finns hos flera myndigheter av att ta emot fler uppgifter än i dag eller få behandla uppgifter för fler ändamål, så att de till fullo ska kunna genomföra regeringsuppdrag eller göra det som de blivit ålagda i sin instruktion. Utredaren ska även undersöka om det finns ett behov av övriga förtydliganden om lagstöd för utlämnande av uppgifter om försäljningsstatistik för läkemedel.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2022.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Nadja Yusuf
T.f. pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

När blir kommittédirektiv tillgängliga digitalt?

Kommittédirektiv publiceras här på webbplatsen efter att de har trycklovats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter