Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Det svenska exportfinansieringssystemet skapar incitament för klimatomställning

Publicerad

En förutsättning för tillväxt och ökad sysselsättning är att Sveriges och svenska företags konkurrenskraft stärks. Det svenska exportfinansieringssystemet utgör ett viktigt stöd för svensk export.

Regeringens politik ska vara samstämmig och Sverige ska ha en drivande roll i arbetet för en hållbar internationell handel i linje med de globala målen och Parisavtalet. Regeringen har beslutat om ett nytt regleringsbrev för Exportkreditnämnden (EKN) år 2021 med uppdrag och återrapportering om en utveckling av exportfinansieringssystemet för stöd till svensk export samtidigt som det bidrar till klimatomställning mot fossilfrihet här och i andra länder på sikt.

Svenska företag ligger redan idag i framkant att utveckla konkurrenskraftiga produkter och tjänster som även bidrar till omställning. Det är viktigt att skapa positiva incitament både i Sverige och utomlands.

Regleringsbrevet innehåller flera nyheter, men de främsta är att:

  • EKN i samråd med AB Svenska Exportkredit (SEK) i fortsättningen kommer att redovisa hur kreditgivningen kan anpassas för att vara i linje i med Parisavtalet och inte skapa inlåsningar i fossilberoende.
  • EKN kommer att pröva möjligheterna att ställa ut garantier till miljö- och klimatinvesteringar i Sverige som kan bidra till klimatomställningen i de fall dessa har direkt eller indirekt koppling till svensk export.
  • Sverige inom ramen för bland annat EU och OECD kommer att lyfta hur de internationella och europeiska regelverken för exportkrediter och annan offentlig handelsfinansiering ska bidra till att nå de globala målen för hållbar utveckling och uppfyllandet av Parisavtalet.

De nya punkterna i regleringsbrevet grundar sig på förslagen i det uppdrag som EKN under året genomfört i nära samverkan med SEK, hur det svenska och internationella exportfinansieringssystemet kan bidra till en tydlig omställning och minskade utsläpp av växthusgaser.

Presskontakt

Vidar J Lindgren
Pressekreterare hos utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminiser Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.