Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

100 åtgärder för cirkulär omställning av Sverige

Publicerad

Regeringen har beslutat om den första handlingsplanen för cirkulär ekonomi. Handlingsplanen innehåller drygt hundra åtgärder inom områden som industriomställning, materialförsörjning, teknikutveckling och avfallshantering. Genom beslutet lägger regeringen grunden för en långsiktig och hållbar omställning av samhället.

Några av nyheterna är ett uppdrag till Naturvårdsverket om krav på inblandning av återvunnen råvara (så kallad kvotplikt), insatser för att öka andelen cirkulär och fossilfri upphandling samt förbättrad hantering av avfall. Regeringen kommer också att öka tillsyn och insatser för att hindra brottslighet inom avfallsområdet – den fullständiga motsatsen till den cirkulära ekonomin.

Regeringen har med besluten om en strategi och nu en handlingsplan för cirkulär ekonomi tagit ett systematiskt helhetsgrepp för omställningsarbetet till en cirkulär ekonomi. Det görs genom en bredd och mängd av åtgärder och uppdrag till ett flertal centrala myndigheter för att arbeta vidare med dessa frågor.

En viktig utgångspunkt för omställningen är att material ska användas mer effektivt för att minska både uttag av ny råvara och deponering av avfall. I dag orsakas ungefär hälften av klimatutsläppen och mer än 90 procent av världens vattenbrist och förlust av biologisk mångfald av att resurser används ineffektivt. Genom ett mer resurseffektivt nyttjande av materialen kan deras livslängd och ekonomiska värde öka, samtidigt som uttaget av ny råvara och deponeringen av avfall minskar.

Klimatomställningen och omställningen till en cirkulär ekonomi medför goda möjligheter till jobb och företagande. Regeringens roll är att skapa förutsättningar för det goda arbete som redan sker inom regioner och kommuner, i näringsliv, universitet och högskolor och civilsamhälle.

Handlingsplanen utgår från den nationella strategin för cirkulär ekonomi som regeringen beslutade i somras. Handlingsplanen listar åtgärder inom de fyra fokusområden som pekas ut i strategin för cirkulär ekonomi.

Fokusområde 1: Cirkulär ekonomi genom hållbar produktion och produktdesign

 • Industriklivet breddas och förstärks
 • Uppdrag att föreslå kvotplikt för återvunnen råvara för relevanta produkter
 • Produktpass för bättre kunskap
 • Giftfritt från början - budgetsatsning till Kemikalieinspektionen

Fokusområde 2: Cirkulär ekonomi genom hållbara sätt att konsumera och använda material, produkter och tjänster

 • Strategi för minskad klimatpåverkan från konsumtion
 • Insatser för att öka andelen cirkulär och fossilfri upphandling
 • Information till konsumenter om cirkulär ekonomi

Fokusområde 3: Cirkulär ekonomi genom giftfria och cirkulära kretslopp

 • Ökad tillsyn och insatser ska hindra brottslighet inom avfallsområdet
 • Förbättrad hantering av avfall
 • Satsning på metaller och mineral ur sekundära källor

Fokusområde 4: Cirkulär ekonomi som drivkraft för näringsliv och andra aktörer genom åtgärder som främjar innovation och cirkulära affärsmodeller

 • Kreditgarantier för gröna investeringar
 • Utredning om miljötillståndsprövning
 • Stärkt innovations- och näringslivsklimat
 • Satsning på forskning och innovation för en cirkulär ekonomi

Strategin och handlingsplanen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminiser Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Handlingsplanen för cirkulär ekonomi

Den 9 juli 2020 beslutade regeringen Cirkulär ekonomi – strategi för omställningen i Sverige (M2020/01133). Regeringens vision i strategin är ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material. Det övergripande målet är att bidra till att nå miljö- och klimatmålen, liksom flera av de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Genom satsningar på innovation och företagande, baserat på cirkulära materialflöden och affärsmodeller, kan resurser användas effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätta jungfruliga material, och en utveckling av en resurseffektiv, giftfri, cirkulär och biobaserad ekonomi främjas samtidigt som vi stärker de svenska företagens konkurrenskraft och minskar trycket på ekosystemen.