Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utredning har granskat regeringens coronarelaterade stödåtgärder

Publicerad

Regeringen har i dag tagit emot rapporten Uppdrag om förhindrande av brott kopplade till de stödåtgärder med statsfinansiella och samhällsekonomiska konsekvenser som vidtas med anledning av det nya coronaviruset. Utredningen konstaterar bland annat att framtagandet och genomförandet av stödåtgärder i samband med krissituationer ställer särskilda krav på Regeringskansliets styrning av myndigheterna.

När coronapandemin drabbade Sverige våren 2020 vidtog regeringen på kort tid ett antal omfattande åtgärder för att mildra pandemins effekter på ekonomin. Åtgärderna behövde komma på plats så snabbt att fullödiga risk- och konsekvensanalyser inte alltid kunde göras.

Mot denna bakgrund gav Regeringskansliet i maj en utredare vid Justitiedepartementet i uppdrag att granska åtgärderna med avseende på deras sårbarhet för brott, och föreslå åtgärder. För uppdraget anställdes den tidigare lagmannen Stefan Strömberg. Utredaren har löpande delgivit regeringen sina iakttagelser och redovisar nu sin slutrapport.

– Trots de mycket speciella omständigheter som coronapandemin medfört måste skattemedel hanteras korrekt, säger justitieminister Morgan Johansson. Omfattningen av regeringens stödåtgärder gör det ännu mer angeläget att säkerställa det. Det har varit värdefullt att en så kvalificerad och erfaren person som Stefan Strömberg kunnat ta detta uppdrag och dessutom rapportera löpande. Regeringen har därmed kunnat agera i realtid på hans iakttagelser.

Till exempel har ett arbete påbörjats i fråga om utbetalningsrutiner och ansökningsformulär hos Tillväxtverket. Härtill har arbete påbörjats i Regeringskansliet för att stärka kontrollen av utbetalningar av lönegarantiersättning.

Utredaren har konstaterat att de system som finns för bidrag och stöd måste vara robusta under normala förhållanden. Regeringen delar denna bild och föreslog därför en rad åtgärder i budgetpropositionen för 2021. Ett övergripande mål införs om att andelen felaktiga utbetalningar ska minska, och 350 miljoner kronor tillförs 2021 för att förhindra skattefusk och missbruk av välfärdssystemen.

– Kampen mot välfärdsbrottslighet var högt prioriterad av regeringen redan innan coronapandemin inträdde, säger Morgan Johansson. Många av de coronarelaterade stödåtgärderna har genomförts inom de befintliga välfärdssystemens ram. Den här rapporten ger ytterligare underlag i arbetet mot välfärdsbrott.

Rapporten kommer nu att beredas vidare inom Regeringskansliet.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh