Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Tydlig och tidig bedömning av nedsatt arbetsförmåga

Publicerad

I Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2021 ger regeringen flera uppdrag i syfte att se över verksamheten för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Regeringens beslut bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

-Förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning att kunna hitta, få och behålla ett arbete behöver förbättras ytterligare. Vi ska ta tillvara potentialen hos alla människor i Sverige, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Regeringen har fattat beslut om regleringsbrev för Arbetsförmedlingen. I regleringsbrevet ingår fyra uppdrag i syfte att se över verksamheten för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, vilket bland annat har bäring på anvisningarna till Samhall.

-Samhall är ett viktigt verktyg för att personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska kunna ges möjlighet till jobb, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Bedömningar av förekomst av funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Det är viktigt att Arbetsförmedlingen har väl fungerande metoder och arbetssätt för att göra bedömningar av förekomsten av funktionsnedsättning och dess påverkan på personers förutsättningar att få eller behålla ett arbete. Arbetsförmedlingen ska därför analysera processen och tillämpningen avseende förekomsten av funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt rutinerna för kodningen. I uppdraget ingår att analysera förutsättningarna för att göra bedömningar tidigt vid arbetslöshet, vilka underlag som bör ligga till grund för bedömningen samt hur väl interna rutiner efterlevs. Myndigheten ska vidare vidta åtgärder för att åtgärda identifierade brister. Uppdraget ska redovisas till regeringen den 28 februari 2022.

Dubbla behov hos arbetssökande med annat modersmål än svenska

Arbetsförmedlingen får även i uppdrag att utreda hur insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga kan användas, anpassas eller kompletteras för att möta de dubbla behov som finns för dem med ett annat modersmål än svenska som har bristande kunskaper i svenska språket och en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Uppdraget omfattar inte anställningar hos Samhall, då behovet av insatser avseende kunskaper i svenska språket bör omhändertas innan anvisningar till bolaget genomförs. Arbetsförmedlingen ska se över myndighetens arbetssätt och processer för att lämpliga insatser ska ges till personer med funktionsnedsättning som har ett annat modersmål än svenska, som utöver nedsatt arbetsförmåga till följd av en funktionsnedsättning även har behov av insatser för ökade kunskaper i svenska språket för att kunna få ett arbete och verka på en arbetsplats. En utgångspunkt bör vara att bristande kunskaper i svenska språket ska motverkas tidigt, bland annat för att öka möjligheterna till arbete utan andra statliga insatser även då personen har en funktionsnedsättning. Uppdragen ska redovisas till regeringen senaste den 28 februari 2022.

Uppdrag att följa upp anvisningarna till Samhall

Regeringen ger Arbetsförmedlingen i uppdrag att följa upp anvisningarna till skyddat arbete hos Samhall och identifiera och genomföra arbetssätt och samverkansformer som gör att insatsen används för den avsedda målgruppen.

I detta ingår att se över arbetssätt för att identifiera arbetssökande med störst behov av stöd som en följd av en eller flera funktionsnedsättningar samt arbetssätt som medför att samverkan sker på ett sådant sätt att dessa också anvisas till Samhall. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 28 februari 2022.

Definitionen för prioriterade grupper vid anvisningar till Samhall

Arbetsförmedlingen får i regleringsbrevet för 2021 i uppdrag att även se över definitionen och målnivån för prioriterade grupper så att de motsvarar och stödjer anvisningar av dem i målgruppen för Samhall som har störst behov av stöd från arbetsmarknadspolitiken.

Denna översyn ska redovisas till Regeringskansliet senaste den 15 oktober 2021.

Presskontakt