Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppföljning av vaccinationer mot covid-19

Publicerad

Regeringen föreslår att samtliga vaccinationer mot covid-19 ska registreras i det nationella vaccinationsregistret hos Folkhälsomyndigheten. Syftet är att göra det lättare för Folkhälsomyndigheten och andra aktörer att löpande följa upp vaccinernas säkerhet, effekt och även vaccinationstäckningen bland de olika målgrupperna.

– Vaccin mot covid-19 kan spela en viktig roll för att rädda liv. Men det är viktigt att ny kunskap om vacciner som introduceras i Sverige samlas in centralt och utvärderas så snabbt som möjligt. Därför vill vi att samtliga vaccinationer mot covid-19 ska registreras i det nationella vaccinationsregistret, säger socialminister Lena Hallengren.

Säkerhet, kvalitet och effektivitet är grundläggande krav på alla vacciner som introduceras i EU. Säkerhetskraven på covid-19-vacciner är lika höga som för alla andra vacciner i EU.

Det är dock av stor vikt att följa upp vacciner när de börjar användas efter godkännande av de Europeiska läkemedelsmyndig­heterna. Regeringen föreslår därför en ändring i lagstiftningen som ska göra det möjligt att samtliga vaccinationer mot covid-19 registreras i det nationella vaccinationsregistret hos Folkhälso­myndigheten. Syftet är att göra det lättare för Folkhälsomyndigheten och andra aktörer att exempelvis följa upp vaccinernas säkerhet och effekt samt vaccina­tionstäckningen bland de olika målgrupperna.

Om det nationella vaccinationsregistret

Det nationella vaccinationsregistret (NVR) är ett register som Folkhälsomyn­digheten ansvarar för och som är framtaget för att följa upp effekten av så kallade nationella vaccinationsprogram. Rapporteringen är obligatorisk och idag är det alla vaccinationer som ges inom det nationella vaccinationsprogrammet för barn som ska registreras där, till exempel mot stelkramp, kikhosta och påssjuka.

Enligt förslaget ska de uppgifter som behandlas i registret i dag ingå, det vill säga den vaccinerades personnummer och folkbokföringsort, datum för vaccinationen, vilket vaccin som har använts, satsnummer och den vård­givare som har ansvaret för vaccinationen. Utöver dessa uppgifter ska även uppgift om vaccinationens dosnummer få behandlas i registret vid vaccination mot covid-19. Denna uppgift är särskilt viktig om flera doser ska ges av samma vaccin.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot

Regeringens arbete med coronapandemin

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Begränsa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter