Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Uppdaterade scenarier för utvecklingen av covid-19

Publicerad

Regeringen ger nu Folkhälsomyndigheten i uppdrag att löpande uppdatera scenarier för hur utvecklingen av coronautbrottet kan komma att se ut framöver. Socialstyrelsen och länsstyrelserna får samtidigt i uppdrag att bland annat ge förslag på insatser som kan behövas utifrån de uppdaterade scenarierna samt ta fram planer för hur insatserna ska kunna genomföras. Dessutom ska MSB ta fram beskrivningar av tänkbara samhällskonsekvenser.

– Scenarier kan inte betraktas som ett facit på förhand, men de kan vara ett stöd i planeringsunderlaget för arbetet med att bekämpa pandemin. Därför får Folkhälsomyndigheten i uppdrag att löpande uppdatera smittspridningsscenarier, säger socialminister Lena Hallengren.

– Att ta fram scenarier för ett värre läge är en viktig del av svensk krisberedskap. Detta har varit och är ett verktyg för myndigheter och andra aktörer i samhället när de planerar sitt arbete och åtgärder för att minska smittspridningen, säger inrikesminister Mikael Damberg.

– Att smittspridningen nu ökar i stora delar av landet ställer höga krav på att alla samhällsaktörer agerar med kraft och samordning. Länsstyrelserna är centrala aktörer för att hålla ihop arbetet med att bekämpa pandemins effekter i hela landet, säger civilminister Lena Micko.

Den 2 juli 2020 gav regeringen Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och länsstyrelserna i uppdrag att ta fram en plan för insatser som kan bli aktuella i olika skeden av eventuella nya utbrott av covid-19. Folkhälsomyndigheten skulle även ta fram olika scenarier, både nationella och regionala, för hur smittspridningen kunde komma att utvecklas i Sverige under det närmaste året, med fokus på hösten 2020.

Folkhälsomyndigheten får nu i uppdrag att löpande uppdatera dessa scenarier. Syftet med uppdraget är att löpande ge en bedömning om smittspridningens utveckling som kan utgöra en del i regioners, kommuners, myndigheters och andra aktörers planeringsunderlag med hänsyn till pandemin. Scenarierna ska uppdateras varannan månad och sträcka sig minst tre månader framåt i tiden. Myndigheten ska senast den 26 februari 2021 redovisa en första uppdatering av scenarierna, därefter ska de löpande redovisas i samband med att de uppdateras.

Med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens scenarier ges tre myndigheter i uppdrag att ta fram förslag på insatser som kan bli aktuella inom respektive myndighets ansvarsområde:

  • Socialstyrelsen ska ta fram förslag på insatser för att stärka hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens förmåga att hantera smittspridningsscenarier. I uppdraget ingår bland annat att bedöma behovet av skyddsutrustning och annat material inom både vården och omsorgen samt att prognosticera inläggning inom slutenvård och intensivvård.
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ta fram beskrivningar av tänkbara samhällskonsekvenser och åtgärder för att skapa en samlad bild av förväntad händelseutveckling i samhället och ge berörda aktörer en bättre möjlighet att planera sin verksamhet.
  • Länsstyrelserna ska ta fram förslag på insatser som kan bli aktuella på kort och lång sikt för landets länsstyrelser. Uppdraget ska samordnas av länsstyrelsen i Hallands län.

Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och länsstyrelserna ska löpande redovisa sina resultat i anslutning till att Folkhälsomyndigheten uppdaterar sina scenarier. Samtliga uppdrag ska slutredovisas senast den 31 december 2021 men delredovisas dessförinnan.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström
Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Jonas Lannering
Pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Regeringens arbete med coronapandemin

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Begränsa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.