Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Stärkt tillsyn av ärenden som rör barn och unga

Publicerad

Regeringen ger Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i uppdrag att under år 2021–2022 förstärka tillsynen av socialtjänstens handläggning av ärenden som rör stöd och skydd till barn och unga.

– Vi behöver säkerställa att placerade barn och unga får den vård, omsorg och trygghet som de har rätt till. Som exemplet Lilla hjärtat har visat handlar det inte bara om lagstiftning utan också om hur lagen tillämpas ute i kommunerna. Här utgör den statliga tillsynen ett viktigt verktyg, säger socialminister Lena Hallengren.

Den förstärkta tillsynen ska bland annat särskilt uppmärksamma hur barnets bästa beaktas i handläggningen, arbetet med att noga följa vården, samt arbetet med att följa upp ett barns situation. Vid genomförandet av uppdraget ska de rättigheter som följer av barnkonventionen särskilt beaktas.

Den förstärkta tillsynen ska pågå under två år. Den 1 mars 2023 ska IVO lämna en samlad redovisning av uppdraget till Socialdepartementet.

Mer om regeringens arbete

Regeringen anser att tryggheten för placerade barn och unga behöver stärkas. Flera åtgärder har nyligen vidtagits i detta syfte.

Den 14 oktober 2020 beslutade regeringen om propositionen Regelbundna övervägande av vårdnadsöverflyttning och särskilda lämplighetskrav för offentliga biträden (prop. 2020/21:35).

Sedan den 29 april 2020 arbetar en utredare med hur principen om barnets bästa kan stärkas i samband med bedömningen av om vård enligt LVU ska upphöra. Uppdraget ska redovisas i februari 2021.

Regeringen gav vidare den 11 juni 2020 Socialstyrelsen i uppdrag att under perioden 2020–2022 genomföra kunskapshöjande insatser inom familjehemsvården om bland annat nationella adoptioner.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot