Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringens svar på Riksrevisionens rapport om riktade statsbidrag för socioekonomiskt utsatta områden

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat en skrivelse till riksdagen med anledning av Riksrevisionens granskning av riktade statsbidrag för socioekonomiskt utsatta områden. I skrivelsen konstaterar regeringen att det pågår insatser som till viss del tar sikte på det som Riksrevisionen framfört och att granskningen kommer att vara värdefull i det fortsatta arbetet.

Riksrevisionen har granskat om riktade statsbidrag ger goda förutsättningar att motverka sociala problem i socioekonomiskt utsatta områden. I rapporten rekommenderar Riksrevisionen regeringen och Regeringskansliet att öka andelen fleråriga riktade statsbidrag, att förbättra uppföljningarna av dessa statsbidrag, och att göra analyser inför införandet av nya statsbidrag för att veta hur de kan tänkas påverka det lokala arbetet i socioekonomiskt utsatta områden.

I skrivelsen konstaterar regeringen att utgångspunkten för statens ekonomiska styrning av kommuner och regioner är generella statsbidrag. Samtidigt bidrar det kommunalekonomiska utjämningssystemet till att utjämna olikheter mellan kommuner och mellan regioner i skattekraft och kostnader som kommer av strukturella förhållanden så som demografi, socioekonomi och gles bebyggelse.

Regeringen har på flera områden inlett ett arbete med att utveckla en mer strategisk styrning med riktade statsbidrag och för att se över förordningarna som styr arbetet med konsekvensutredningar. Regeringen konstaterar i sin skrivelse att dessa insatser till viss del tar sikte på det som Riksrevisionen framfört och att Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer kommer att vara värdefulla i det fortsatta utvecklingsarbetet och vid beredningen av nya statsbidrag.

Bakgrund

Regeringens skrivelse till riksdagen innehåller regeringens bedömningar av de iakttagelser och den rekommendation som Riksrevisionen lämnar i sin rapport.

Riksrevisionen har granskat om riktade statsbidrag ger goda förutsättningar för offentliga verksamheter att motverka sociala problem i socioekonomiskt utsatta områden. Granskningen redovisas i rapporten Riktade statsbidrag för socioekonomiskt utsatta områden (RiR 2020:14).

Presskontakt

Jonas Lannering
Pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.