Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förstärkt skydd mot stölder i butik

Publicerad

Stölder och andra brott som begås i butiker kan få stora konsekvenser för den som drabbas. Det finns därför ett behov av att förstärka skyddet där. Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag på lagändringar för att förstärka skyddet mot tillgreppsbrott och vissa andra brott.

– Många butiksägare har problem med upprepade stölder, trakas­serier eller hot mot sin personal. I vissa fall handlar det om individer som verkar se butiken som sitt person­liga skafferi och beter sig aggressivt när någon försöker ingripa. Därför behövs en möjlig­het till straff­sanktio­nerade tillträdes­förbud, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Prop. 2020/21:52 Tillträdesförbud till butik och förstärkt straff­rättsligt skydd mot tillgrepps­brottslighet

Den nya lagen innebär att en person kan för­bjudas att få tillträde till och vistas i en butik, om det på grund av särskilda omständig­heter finns risk för att han eller hon kommer att begå brott i butiken eller allvarligt trakassera någon som befinner sig där. Den som bryter mot ett tillträdes­förbud ska kunna dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Utöver att få en lag om tillträdes­förbud på plats så anser regeringen att det är angeläget att den kränk­ning som det innebär att bli bestulen i sin bostad beaktas i större utsträck­ning än i dag. Det finns också anled­ning att ytter­ligare markera allvaret i stölder och hälerier som begås syste­matiskt. I proposi­tionen föreslår regeringen därför även bland annat:

  • en ny straffbestämmelse om inbrotts­stöld med en straff­skala på fängelse i lägst ett och högst sex år
  • en ny kvalifikations­grund om systematik i straff­bestäm­melserna om grov stöld och grovt häleri.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2021.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh