Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utredning föreslår att det införs ett särskilt hedersbrott

Publicerad

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har i dag tagit emot betänkandet Ett särskilt hedersbrott. Utredningen föreslår bland annat att det införs ett särskilt hedersbrott och att straffet för överträdelse av kontaktförbud skärps.

Att samhället reagerar mot alla former av hedersförtryck är av yttersta vikt och är en viktig punkt i Januariavtalet. Den 1 juli i år infördes ett nytt brott, barnäktenskapsbrott. Samtidigt infördes en straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv. Det infördes även ett utreseförbud som ska skydda barn från att föras utomlands för att utsättas för barnäktenskap eller könsstympas.

– Samhället ska se ytterst allvarligt på alla former av hedersrelaterat våld och förtryck, och det måste komma till uttryck i straffrätten. Det handlar om allas rätt till sina grundläggande fri- och rättigheter, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

För att det ytterligare ska markeras i straffsystemet att hedersrelaterat våld och förtryck är oacceptabelt föreslår utredningen att det införs en särskild brottstyp som tar sikte på upprepade hedersrelaterade gärningar som riktar sig mot samma brottsoffer. Bestämmelsen föreslås utformas med fridskränkningsbrotten som förebild, med den skillnaden att gärningspersonen och brottsoffret inte behöver vara närstående. För ansvar krävs att gärningspersonen har begått de brottsliga gärningarna i syfte att bevara eller återupprätta en persons eller familjs, släkts eller annan liknande grupps heder.

Utredningen har haft ytterligare uppdrag. Ett av dem handlar om kontaktförbud. Utredningen föreslår skärpningar i regelverket om detta. Bland annat föreslås att böter tas bort ur straffskalan för överträdelse av kontaktförbud av normalgraden, att ringa fall av överträdelse inte längre ska vara fria från ansvar och att beslut om utvidgat kontaktförbud alltid ska kunna förenas med villkor om elektronisk övervakning.

I dag kan en person meddelas kontaktförbud för en gemensam bostad endast om skälen för förbudet väger väsentligt tyngre än det intrång eller men i övrigt som förbudet innebär för personen i fråga. Utredningen föreslår att detta väsentlighetskrav slopas för att inte riskera att kraven för dessa kontaktförbud i praktiken blir för högt ställda.

Utredningens betänkande kommer nu att remitteras.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh