Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringens svar på Riksrevisionens rapport om inkomstutjämningen

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat en skrivelse till riksdagen med anledning av Riksrevisionens granskning av inkomstutjämningen och om den påverkar tillväxten i kommunernas skattekraft negativt. Riksrevisionens slutsats är att det saknas bevis för att tillväxten påverkas negativt. De rekommenderar dock regeringen att analysera hur kommunernas tillväxt påverkas av utjämningen.

I skrivelsen konstaterar regeringen att inkomstutjämningen spelar en central roll för att skapa likvärdiga förutsättningar för kommunerna. Utvecklingen av hela det kommunalekonomiska utjämningssystemet och hur det uppfyller sina syften följs noga. Regeringen konstaterar även i sin skrivelse att det finns behov av att med jämna mellanrum se över systemet och att Riksrevisionens granskningsrapport kan utgöra ett bra underlag vid en sådan översyn.

Bakgrund
Regeringens skrivelse till riksdagen innehåller regeringens bedömningar av de iakttagelser och den rekommendation som Riksrevisionen lämnar i sin rapport.  

Inkomstutjämningen är den del av det kommunalekonomiska utjämningssystemet som står för den största delen av utjämningen mellan kommuner och mellan regioner. Riksrevisionen har granskat om inkomstutjämningen påverkar tillväxten i kommunernas skattekraft negativt. Granskningen redovisas i rapporten Tillväxthämmande incitament i den kommunala inkomstutjämningen? (RiR 2020:11).

Presskontakt

Jonas Lannering
Pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.