Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Fortsatt utveckling av jämställdhetsintegrering i myndigheter

Publicerad

Regeringens arbete med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter fortsätter och utvecklas. Åtta nya myndigheter läggs till i programmet och uppdraget omfattar både jämställdhet i myndigheternas egen kärnverksamhet och att de ska bidra till att lösa jämställdhetsproblem i samhället.

För att stärka myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering har regeringen sedan 2013 bedrivit ett utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Programmet har hittills resulterat i att flera av de deltagande myndigheterna har förändrat sitt sätt att arbeta och därmed bidragit till ökad jämställdhet för sina målgrupper.

- Under kommande programperiod 2020–2025 ska myndigheterna, liksom tidigare, åtgärda jämställdhetsproblem i den egna verksamheten. En nyhet är att myndigheterna också, i samverkan med relevanta samhällsaktörer, ska bidra till att öka jämställdheten i samhället. Jämställdhetsmyndigheten har en viktig strategisk och samordnande roll i detta arbete, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

De drygt 50 myndigheter som nu deltar i JiM-programmet under perioden 2020–2025 ska utveckla sin kärnverksamhet så att konkreta jämställdhetsproblem identifieras och åtgärdas. Därmed kan myndigheternas arbete ännu bättre bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken. Metoder i arbetet är bland annat jämställdhetsbudgetering och att jämställdhetsperspektiv tas med i resultat- och effektmätningar. 

Åtta nya myndigheter läggs till i JiM-programmet: Elsäkerhetsverket, Energimyndigheten, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Svenska institutet för europapolitiska studier, Trafikverket och Transportstyrelsen. Dessutom ska Statens servicecenter ges möjlighet att ta del av det stöd som Jämställdhetsmyndigheten erbjuder inom ramen för JiM-programmet.

- Transportsektorn måste bli mer jämställd. Att Trafikverket och Transportstyrelsen nu blir JiM-myndigheter är en viktig del i detta. Jag vill att både våra myndigheter och transportsektorn som helhet systematiskt jobbar med att utveckla jämställdhetsarbetet, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Jämställdhetsmyndigheten får ett uppdrag att stödja deltagande myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering under perioden 2020–2025. Stödet ska i relevanta delar planeras och erbjudas i samverkan med Diskrimineringsombudsmannen (DO), Ekonomistyrningsverket (ESV) och Statistiska centralbyrån (SCB).

Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM)

För att stärka myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering har regeringen sedan 2013 bedrivit ett utvecklingsprogram om jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM).

Statskontorets utvärdering av programmet visar på resultat. Flera av myndigheterna har förändrat sitt sätt att arbeta och därmed ökat jämställdheten för sina målgrupper. Migrationsverket har exempelvis börjat tillämpa principen att alla vuxna ska få ett eget bankkort, i stället för att som tidigare i huvudsak utfärda bankkort till mannen i familjen. Ett annat exempel är Skatteverket, som utvecklade ett mer jämställt bemötande av medborgarna vid myndighetens dåvarande servicekontor.

Jämställdhetsintegrering är sedan 1994 regeringens huvudsakliga strategi för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

För att de jämställdhetspolitiska målen ska uppnås är det av central betydelse att statliga myndigheter integrerar jämställdhet i sin kärnverksamhet, dvs. arbetar systematiskt med att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.

Presskontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00
Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.