Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Utbildningsdepartementets budgetsatsningar 2021

Publicerad

Regeringens utbildningspolitik ska befästa Sveriges position som ledande kunskaps- och forskningsnation präglad av hög kvalitet. För att bygga ett starkare samhälle krävs fortsatta investeringar i kunskap. I budgetpropositionen för 2021 föreslås bland annat satsningar för höjda kunskapsresultat och fler behöriga lärare, stärkt kompetensförsörjning och bättre möjligheter till utbildning i hela landet, samt investeringar i forskning för att återstarta ekonomin och möta samhällsutmaningarna. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Samlad information om Utbildningsdepartementets satsningar i budgetpropositionen för 2021 finns i artikeln Utbildningsdepartementets samlade budgetsatsningar 2021.

Fokus i skolan ska vara på kunskap och bildning. Alla elever har rätt att utvecklas och skolan ska ge alla möjlighet att nå kunskapsmålen oavsett bakgrund och behov. Därför måste alla skolor vara bra skolor. För att stärka skolorna och ytterligare höja elevernas kunskapsresultat föreslår regeringen fortsatta reformer.

Arbetet för fler kunniga och kompetenta lärare är en av Sveriges viktigaste framtidsfrågor. Regeringen prioriterar arbetet för att få fler att vilja bli och förbli lärare och föreslår därför satsningar på fler vägar till läraryrket.

Utbrottet av covid-19 försämrar förutsättningarna på arbetsmarknaden och ökar behovet av utbildning. Satsningar inom utbildningspolitiken kommer att vara centrala för att återstarta ekonomin. För att underlätta för fler att studera har regeringen redan under 2020 gjort en rad satsningar. Nu föreslås ytterligare satsningar för att fortsätta kunskapslyftet och möta de ökade behoven av utbildning. Bland annat genom satsningar på nya utbildningsplatser och på ökade möjligheter för omställning och vidareutbildning. Det ska finnas goda möjligheter att utbilda sig oavsett var i landet man bor och kompetensförsörjningen ska förbättras. Inom kommunernas vuxenutbildning, yrkeshögskolan och högskolan ska hög kvalitet i utbildningarna prioriteras och fler ska ha möjlighet att studera.

Forskning och innovation är lika viktigt för att återstarta ekonomin som för att långsiktigt bygga kompetens, konkurrenskraft och välfärd. Som ett led i att stärka Sverige som ledande kunskapsnation avser regeringen att under hösten 2020 presentera en samlad proposition för att peka ut den forskningspolitiska inriktningen. I budgeten föreslås nu en kraftig höjning av anslagen till forskning och innovation. Den fria forskningen ska värnas samtidigt som forskningspolitiken ska svara mot globala och nationella samhällsutmaningar.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg
Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00