Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Satsningar för etablering av nyanlända och utrikes födda och samhällsintroduktion för asylsökande

Publicerad

I budgetpropositionen för 2020 föreslog regeringen att ett intensivår för nyanlända införs. Nu föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2021 att ytterligare medel tillförs Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag för genomförandet av intensivåret. Regeringen föreslår även i budgetpropositionen för 2021 en utökad obligatorisk samhällsintroduktion för asylsökande samt en satsning inom studieförbunden riktade till bland annat utrikes födda kvinnor. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Regeringen aviserade i Budgetpropositionen för 2020 att ett intensivår för nyanlända ska införas. Intensivåret är en del i en svensk nystart och ska bidra till att nyanlända snabbare ska komma in på arbetsmarknaden. Syftet är att deltagarna efter intensivåret ska vara matchningsbara mot arbetsmarknaden och komma i arbete inom ett år efter påbörjat intensivår.

Medel för intensivår har tillförts i budgetpropositionen för 2020, bland annat på Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag. Nu föreslås ytterligare 100 miljoner kronor tillföras Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag i budgetpropositionen för 2021 för att säkerställa ett effektivt genomförande.

Förslaget om ytterligare medel planeras träda i kraft den 1 januari 2021 efter beslut om Arbetsförmedlingens regleringsbrev.

Samhällsintroduktion till asylsökande utökas

I den sakpolitiska överenskommelsen mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna ingår att samhällsintroduktion ska bli obligatorisk för alla asylsökande. Därför föreslår regeringen i budgetpropositionen 2021 att informationen till asylsökande utökas. Den ska innehålla information om både asylprocessen och det svenska samhället och motsvara en heldag. Det handlar om att lyfta viktiga frågor om demokrati, om rättigheter, skyldigheter och möjligheter i samhället. Frågor som ska behandlas är till exempel yttrande- och religionsfrihet liksom jämställdhet, hedersrelaterat våld och förtryck, barns och hbtq-personers rättigheter. 

Denna utökade samhällsintroduktion ska vara en obligatorisk del av asylprocessen som påbörjas redan under den initiala delen av processen, och där kvinnor och män ska ha lika förutsättningar att kunna delta. Även asylsökande i åldersspannet 15–18-år ska genomgå introduktionen.

Förstärkt satsning på studieförbunden

Den rådande pandemin ger långtgående effekter på arbetsmarknaden och människors liv. För att studieförbunden ska kunna bedriva fler insatser riktade till utrikes födda kvinnor och vid behov andra målgrupper som befinner sig långt från arbete och studier förstärks statsbidraget till folkbildningen med 50 miljoner kronor per år i två år.

Artikel: Förstärkt satsning för bland andra utrikes födda kvinnor till jobb och utbildning

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00