Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

30 miljoner kronor för stärkt kompetens inom den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården

Publicerad

Regeringen avsätter 30 miljoner kronor för att stötta kommunernas arbete med att stärka det medicinska omhändertagandet inom äldreomsorgen, hemsjukvården och LSS-verksamheterna. Det handlar om kompetenshöjande insatser och om att förbättra arbetsmiljön. Kammarkollegiet får i uppdrag att utbetala medlen till kommunerna.

– Personalen inom vård och omsorg om äldre har gjort fantastiska insatser under våren och sommaren. Samtidigt har covid-19-pandemin blixtbelyst behovet av bra arbetsmiljö och god medicinsk kompetens i äldreomsorgen och i annan kommunal hälso- och sjukvård, säger socialminister Lena Hallengren.

För att kommunerna ska ha goda förutsättningar för att fullgöra sitt ansvar att verka för en god och säker hälso- och sjukvård är det angeläget att de har tillgång till personal med rätt kompetens.

Kraven på personalens kompetens har ökat i takt med att behoven av kommunal hälso- och sjukvård har förändrats. Åtgärder för rehabilitering och habilitering sker i större utsträckning i den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården. Medicinska framsteg gör dessutom att mer högkvalificerad vård kan ges utanför sjukhus.

Medlen som Kammarkollegiet betalar ut kan bland annat användas till kompetenshöjande insatser och arbetssätt för att stärka det medicinska omhändertagandet i syfte att tillgodose hög patientsäkerhet och en vård av god kvalitet. En nära samverkan mellan äldreomsorgen, vårdcentraler och sjukhus är ofta en nyckel för att ge en god vård för de äldsta och sköraste. Därför kan medlen även användas för utvecklad samverkan med regionerna avseende kompetensförsörjningsfrågor.

Regeringen har genomfört ett antal insatser för att stärka kompetensen inom den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården, redan före pandemin. Exempelvis avsatte regeringen 500 miljoner kronor till kommunerna i 2020 års överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om en god och nära vård. Syftet är bland annat att kommunerna ska kunna stärka planeringen av sitt kompetensbehov, så att inte minst det medicinska omhändertagandet kan utvecklas.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström