Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Tilläggsuppdrag till 2020 års sexual­brotts­utredning om skärpta straff för sexköp

Publicerad

I dag har justitie- och migrations­minister Morgan Johansson gett ett tilläggs­uppdrag till den sittande sexual­brotts­utred­ningen som syftar till att ta bort böter ur straff­skalan för köp av sexuell tjänst.

Köp av sexuella tjänster ska inte före­kom­ma i vårt samhälle. Prosti­tution medför skador både för den enskilda indi­viden och för sam­hället i stort. De personer som säljer sexu­ella tjänster befin­ner sig ofta i en mycket utsatt situ­ation, och utnyttjas inte sällan hän­syns­löst av såväl köpare som kopp­lare eller människo­handlare.

Dir. 2020:75 Tilläggsdirektiv till 2020 års sexualbrottsutredning (Ju 2020:02)

Sverige var först i världen med att införa ett förbud mot köp av sexu­ella tjänster år 1999. Synen på sexual­brotten har för­ändrats och skärpts vilket kom­mit till uttryck bl.a. genom införan­det av den s.k. sam­tyckes­lag­stift­ningen. Enligt regeringen finns det skäl att skärpa synen även på brottet köp av sexu­ell tjänst.

I en debatt­artikel som publi­cerades den 19 maj 2020 till­känna­gav Morgan Johansson till­sam­mans med jäm­ställd­hets­minister Åsa Lind­hagen att böter ska utgå ur straff­skalan för köp av sexuell tjänst. Nu lämnas ett tilläggs­upp­drag till 2020 års sexual­brotts­utredning om att utreda frågan och åter­komma med lag­förslag senast den 31 maj 2021.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00